nDnes je  neděle 8.12.2019 n
  VSTUP NA E-MAIL  
nic
  KALENDÁŘ AKCÍ - 2018 / 2019  
nic
  KONTAKTY  
nic
  ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA  
nic
  PLÁNOVANÉ AKCE-2018 / 2019  
nic
n
  << Zpět | Do oblíbených | Úvodní strana  
n
odrazka
RUBRIKYn
Rohodnutí o přijetí k zákl. vzděláváníRohodnutí o přijetí k zákl. vzdělávánín
Návrh rozpočtu na rok 2019Návrh rozpočtu na rok 2019n
NEPZ (Nejbohatší ekosystémy planety Země). NEPZ (Nejbohatší ekosystémy planety Země). n
Úřední deskaÚřední deskan
Informační memorandumInformační memorandumn
Kamerový systém na budově ZŠKamerový systém na budově ZŠn
Hravý klaunHravý klaunn
Opatření školy - vstup cizích osobOpatření školy - vstup cizích osobn
nO ŠKOLEn
ÚvodÚvodn
Historie školyHistorie školyn
Pedagogický sborPedagogický sborn
Akce školy 2018 / 2019Akce školy 2018 / 2019n
Akce školy 2017/2018Akce školy 2017/2018n
Akce školy - 2016/2017Akce školy - 2016/2017n
Partnerské školyPartnerské školyn
Adopce na dálkuAdopce na dálkun
Školní časopisŠkolní časopisn
nPRO ŽÁKYn
Organizace školního roku 2018/ 2019Organizace školního roku 2018/ 2019n
Rozvrhy tříd 2018 / 2019Rozvrhy tříd 2018 / 2019n
Žákovský parlamentŽákovský parlamentn
Úspěchy žáků - 2018/2019Úspěchy žáků - 2018/2019n
Úspěchy žáků - 2017 / 2018Úspěchy žáků - 2017 / 2018n
ChasičkaChasičkan
Lyžařský kurz - 7.ročníkLyžařský kurz - 7.ročníkn
Sportovní kurz - 9.ročníkSportovní kurz - 9.ročníkn
Lyžařský kurz - I.st.Lyžařský kurz - I.st.n
nPRO RODIČEn
Zájmové kroužkyZájmové kroužkyn
Rodičům prvňáčkůRodičům prvňáčkůn
Termíny tř. schůzek a konzultací 2018/2019Termíny tř. schůzek a konzultací 2018/2019n
Školní řádŠkolní řádn
Klasifikační řádKlasifikační řádn
Řád školního hřištěŘád školního hřištěn
ŠVP SouhraŠVP Souhran
Výroční zprávaVýroční zprávan
Projekty EUProjekty EUn
Projekt Využití ICT ve všeobecně vzděl. předmětechProjekt Využití ICT ve všeobecně vzděl. předmětechn
Projekt Zajímavá výuka fyziky,chemie,přírodopisuProjekt Zajímavá výuka fyziky,chemie,přírodopisun
Formuláře ke staženíFormuláře ke staženín
nVÝCHOVNÝ PORADCEn
Přijímací řízení ve šk.roce 2018/2019Přijímací řízení ve šk.roce 2018/2019n
Poskytování poradenských služeb v naší škole Poskytování poradenských služeb v naší škole n
Rozhodujeme se o budoucím povoláníRozhodujeme se o budoucím povolánín
Konzultační hodiny vých.poradceKonzultační hodiny vých.poradcen
nŠKOLNÍ METODIK PREVENCEn
Konzultační hodiny ŠMPKonzultační hodiny ŠMPn
Preventivní program školyPreventivní program školyn
Preventivní programyPreventivní programyn
Projekty prevence rizikových projevů chováníProjekty prevence rizikových projevů chovánín
Školní strategie prevenceŠkolní strategie prevencen
Bezpečnější internetBezpečnější internetn
Doporučená literaturaDoporučená literaturan
nŠkolní poradenské pracovištěn
Členové ŠPPČlenové ŠPPn
nŠKOLNÍ DRUŽINAn
Řád školní družinyŘád školní družinyn
Celoroční plán školní družinyCeloroční plán školní družinyn
ŠVP školní družinyŠVP školní družinyn
Akce školní družiny 2017-2018Akce školní družiny 2017-2018n
nSRPŠn
Zápisy z jednáníZápisy z jednánín
Přehled čerpání finančních prostředků SRPŠPřehled čerpání finančních prostředků SRPŠn
nŠKOLSKÁ RADAn
Jednací řádJednací řádn
Členové radyČlenové radyn
Zápisy z jednání radyZápisy z jednání radyn
nSTRAVOVÁNÍn
Školní restaurace ScolarestŠkolní restaurace Scolarestn
odrazkaVYHLEDÁVÁNÍn
 
n
 Jednací řád 

 

Jednací řád školské rady

 

 

při Základní škole Frýdlant nad Ostravicí náměstí T. G. Masaryka 1260 okres Frýdek - Místek, zřízené ke dni 1. 1. 2006 usnesením Rady města Frýdlant nad Ostravicí č. 61

ze dne 11. 10.2005

 

Čl. 1

     Školská rada vykonává své působnosti podle § 167 a § 168 zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

 

Čl. 2

     Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovatel a dalším osobám podílet se na správě školy.

 

Čl. 3

     Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně. Zasedání školské rady svolává její předseda, první zasedání školské rady svolává ředitel školy. Školská rada na svém prvním zasedání stanoví svůj jednací řád a zvolí svého předsedu. K přijetí jednacího řádu se vyžaduje schválení nadpoloviční většinou všech členů školské rady.

 

Čl. 4

     Ředitel školy nebo jím pověřený zástupce je povinen zúčastnit se zasedání školské rady na vyzvání jeho předsedy. Ředitel školy je povinen umožnit školské radě přístup k informacím o škole, zejména k dokumentaci školy. Informace chráněné podle zvláštních právních předpisů poskytne ředitel školy školské radě pouze za podmínek stanovených těmito zvláštními předpisy. Poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím tím není dotčeno.

 

Čl. 5

     Program zasedání navrhuje předseda. Vychází přitom z povinností uložených školské radě zákonem a z podnětů a návrhů zákonných zástupců žáků, členů školské rady, ředitele školy, zřizovatele školy a z podnětů a návrhů dalších osob. Podklady pro zasedání pro jednání školské rady zajišťují její členové a ředitel školy v rozsahu, který vymezuje zákon. V úvodu zasedání projednává školská rada kontrolu a plnění úkolů a informace jednotlivých členů školské rady, popřípadě ředitele školy, pokud je na zasedání přizván. V dalším průběhu se projednávají nové návrhy a připomínky jednotlivých členů školské rady.

 

Čl. 6

     Školská rada se usnáší nadpoloviční většinou všech členů při volbě svého předsedy, při schvalování výroční zprávy o činnosti školy, schvalování školního řádu a při schvalování pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. V ostatních případech se usnáší školská rada většinou přítomných členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.

 

 

 

 

Čl. 7

     Školská rada plní především tyto úkoly:

a)      vyjadřuje se k návrhu školního vzdělávacího programu a k jeho následnému uskutečňování

b)      schvaluje výroční zprávu o činnosti školy

c)      schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny

d)     schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

e)      podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy

f)       projednává návrh rozpočtu příspěvkové organizace na další rok a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření

g)      projednává inspekční zprávy České školní inspekce

h)      podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy

i)        podává návrh na vyhlášení konkurzu na ředitele školy

 

Čl. 8

     O schválení dokumentů uvedených v čl. 7 písm. b) – d) rozhodne školská rada do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem školy. Pokud školská rada tento dokument neschválí, ředitel školy předloží dokument k novému projednání do 1 měsíce. U opakovaného projednání se účastní zřizovatel. Není -li dokument schválen ani při opakovaném projednání nebo pokud školská rada neprojedná dokumenty uvedené v odstavci 1 písm. b) – d) do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem školy, rozhodne o dalším postupu bez zbytečného odkladu zřizovatel.

 

Čl. 9

     O jednání školské rady pořizuje zápis člen školskou radou pověřený. Přijatá usnesení se elektronickou poštou předávají řediteli školy. Nejméně jednou ročně školská rada informuje zákonné zástupce / v září na plenární schůzi SRPŠ – předseda ŠR/, pracovníky školy / určený člen ŠR – pedagog na pedagogické radě v srpnu / a zřizovatele školy / na příslušné schůzi Rady města - určený člen ŠR / o výsledcích své činnosti za uplynulé období.

 

Čl. 10

     Změny, doplňky nebo vydání nového jednacího řádu podléhají schválení školské rady.

 

 

 

Schválení aktualizací:

Schváleno na schůzi školské rady dne 18. 5. 2006

Aktualizace schválena na schůzi školské rady dne 15. 10. 2012

Změna Jednacího řádu v Čl.7/ bod i) / schválena na schůzi školské rady dne 14. 10. 2015

Znění Jednacího řádu pro funkční období 2018 -2020 schváleno na schůzi dne 23. 4. 2018.

 

 

Ve Frýdlantu nad Ostravicí:  23. dubna 2018

 

 

 

                                                                                                      Mgr. Karla Šigutová

                                                                                                  předsedkyně školské rady


 


Stránky jsou postaveny na systému Ekonstruktér.cz
n