nDnes je  pátek 20.7.2018 n
  KALENDÁŘ AKCÍ  
nic
  KONTAKTY  
nic
  ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA  
nic
  PLÁNOVANÉ AKCE-2017/2018  
nic
n
  << Zpět | Do oblíbených | Úvodní strana  
n
odrazka
RUBRIKYn
Volné dny vyhlášené ŘŠVolné dny vyhlášené ŘŠn
Úřední deskaÚřední deskan
Školní hřištěŠkolní hřištěn
Kamerový systém na budově ZŠKamerový systém na budově ZŠn
Opatření školy - vstup cizích osobOpatření školy - vstup cizích osobn
Adaptační programy 2018 / 2019Adaptační programy 2018 / 2019n
nO ŠKOLEn
ÚvodÚvodn
Historie školyHistorie školyn
Pedagogický sborPedagogický sborn
Projekty modernizace školyProjekty modernizace školyn
Výběrová řízeníVýběrová řízenín
Akce školy 2017/2018Akce školy 2017/2018n
Akce školy - 2016/2017Akce školy - 2016/2017n
Akce školy - 2014 / 2015Akce školy - 2014 / 2015n
Akce školy - 2015 /2016Akce školy - 2015 /2016n
Akce školy - archivAkce školy - archivn
Partnerské školyPartnerské školyn
Adopce na dálkuAdopce na dálkun
Školní časopisŠkolní časopisn
nPRO ŽÁKYn
KORCHEMKORCHEMn
Organizace školního roku 2018/ 2019Organizace školního roku 2018/ 2019n
Rozvrhy tříd 2018 / 2019Rozvrhy tříd 2018 / 2019n
Žákovský parlamentŽákovský parlamentn
Seznam šk.sešitů pro rok 2018 / 2019Seznam šk.sešitů pro rok 2018 / 2019n
Volitelné předměty 2018/2019Volitelné předměty 2018/2019n
Úspěchy žáků (archiv) - 1.stupeňÚspěchy žáků (archiv) - 1.stupeňn
Úspěchy žáků (archiv) - 2.stupeňÚspěchy žáků (archiv) - 2.stupeňn
Úspěchy žáků - 2016/2017Úspěchy žáků - 2016/2017n
Úspěchy žáků - 2017 / 2018Úspěchy žáků - 2017 / 2018n
Malá ChasaMalá Chasan
Lyžařský kurz - 7.ročníkLyžařský kurz - 7.ročníkn
Sportovní kurz - 9.ročníkSportovní kurz - 9.ročníkn
Lyžařský kurz - I.st.Lyžařský kurz - I.st.n
nPRO RODIČEn
Zájmové kroužkyZájmové kroužkyn
Rodičům prvňáčkůRodičům prvňáčkůn
Termíny tř. schůzek a konzultací 2018/2019Termíny tř. schůzek a konzultací 2018/2019n
Školní řádŠkolní řádn
Klasifikační řádKlasifikační řádn
ŠVP SouhraŠVP Souhran
Výroční zprávaVýroční zprávan
Projekty EUProjekty EUn
Projekt Využití ICT ve všeobecně vzděl. předmětechProjekt Využití ICT ve všeobecně vzděl. předmětechn
Projekt Zajímavá výuka fyziky,chemie,přírodopisuProjekt Zajímavá výuka fyziky,chemie,přírodopisun
Formuláře ke staženíFormuláře ke staženín
nVÝCHOVNÝ PORADCEn
Přijímací řízení ve šk.roce 2017/2018Přijímací řízení ve šk.roce 2017/2018n
Poskytování poradenských služeb v naší škole Poskytování poradenských služeb v naší škole n
Rozhodujeme se o budoucím povoláníRozhodujeme se o budoucím povolánín
Konzultační hodiny vých.poradceKonzultační hodiny vých.poradcen
Převzetí zápisových lístkůPřevzetí zápisových lístkůn
Školská poradenská zařízeníŠkolská poradenská zařízenín
nŠKOLNÍ METODIK PREVENCEn
Konzultační hodiny ŠMPKonzultační hodiny ŠMPn
Preventivní program školyPreventivní program školyn
Preventivní programyPreventivní programyn
Projekty prevence rizikových projevů chováníProjekty prevence rizikových projevů chovánín
Školní strategie prevenceŠkolní strategie prevencen
Bezpečnější internetBezpečnější internetn
Doporučená literaturaDoporučená literaturan
nŠKOLNÍ DRUŽINAn
Řád školní družinyŘád školní družinyn
Celoroční plán školní družinyCeloroční plán školní družinyn
ŠVP školní družinyŠVP školní družinyn
Akce školní družiny 2017-2018Akce školní družiny 2017-2018n
nSRPŠn
Zápisy z jednáníZápisy z jednánín
Přehled čerpání finančních prostředků SRPŠPřehled čerpání finančních prostředků SRPŠn
nŠKOLSKÁ RADAn
Jednací řádJednací řádn
Členové radyČlenové radyn
Zápisy z jednání radyZápisy z jednání radyn
nSTRAVOVÁNÍn
Školní restaurace ScolarestŠkolní restaurace Scolarestn
odrazkaVYHLEDÁVÁNÍn
 
n
 Přijímací řízení ve šk.roce 2017/2018 

Informace k přij.řízení

Informace k přijímacímu řízení ke studiu ve středních školách ve školním roce 2017/2018.

 

 

I. Před podáváním přihlášek

1. Žák si vybere z nabídky oborů vzdělávání ve SŠ. Tyto informace získá z informační brožury Atlas školství pro Moravskoslezský kraj, kterou každý žák obdrží na konci měsíce října, v hodinách výchovy k občanství zaměřených na volbu povolání, u výchovného poradce, prostřednictvím internetu, návštěvou IPS při Úřadu práce, sledováním informační nástěnky k volbě povolání.

 

2. Zváží své možnosti, informuje se o kritériích přijímacího řízení přímo ve SŠ, např. v rámci dnů otevřených dveří. Poradí se s výchovným poradcem, třídním učitelem či školským poradenským zařízením.

 

3. Vyplní přihlášky, nechá si prospěch z posledních dvou ročníků potvrdit základní školou. V případě, kdy SŠ požaduje potvrzení o zdravotní způsobilosti žáka, nechá si přihlášku potvrdit ošetřujícím lékařem.

 

II. Podávání přihlášek, průběh přijímacího řízení

1. Přihlášku ke studiu ve středních školách podává zákonný zástupce žáka řediteli střední školy do 1. března, v případě přihlášky do oboru vzdělání s talentovou zkouškou do 30. listopadu. Základní škola přihlášku ke studiu potvrzuje, ale neposílá.

 K přihlášce lze přiložit:

- rozhodnutí lékaře o zdravotním znevýhodnění uchazeče

- vyjádření pedagogicko-psychologické poradny či speciálně pedagogického centra u uchazečů se speciálně vzdělávacími potřebami o doporučení vhodného postupu při konání přijímací zkoušky

- další doklady související s kritérii přijímacího řízení, které stanovil ředitel střední školy

 

2. Pro první kolo přijímacího řízení může uchazeč podat dvě přihlášky. Pořadí SŠ musí být na obou přihláškách stejné.

 

 

3. Kritéria přijímacího řízení stanoví ředitel SŠ, zveřejní je nejpozději do 31. ledna, v případě oborů vzdělávání s talentovou zkouškou do 30. října. Pro maturitní obory vzdělání bez talentové zkoušky a gymnázia se sportovní přípravou se v rámci 1. kola přijímacího řízení povinně koná jednotná zkouška z českého jazyka a literatury a matematiky, zadávaná a vyhodnocovaná CZVV. Výsledek jednotné přijímací zkoušky má minimální 60% podíl na celkovém hodnocení uchazeče. Jednotná zkouška se koná dvakrát v prvním kole přijímacího řízení. Každý uchazeč může jednotnou zkoušku absolvovat v 1.termínu ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí a ve 2. termínu ve škole uvedené na přihlášce ve druhém pořadí. Započítává se lepší výsledek.

Termíny jednotné přijímací zkoušky:

1.termín:         12.dubna 2018 pro čtyřleté obory vzdělávání

                        13. dubna 2018 pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií

2. termín:        16.dubna 2018 pro čtyřleté obory

                        17.dubna 2018 pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií.

4. Jednotná zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělání na dny:

1.     termín: 10. května 2018

2.     termín: 11. května 2018

 

Ředitel SŠ může také rozhodnout o konání školní přijímací zkoušky, pozvánku k této zkoušce zašle uchazeči nejpozději 14 dnů před jejím konáním.

  

5. V oborech vzdělávání skupiny 82 Umění a užité umění se jednotná přijímací zkouška nekoná. Ředitel SŠ vyhlásí 2 termíny talentové přijímací zkoušky v období 2.-15.ledna, přijímací zkoušky do konzervatoře v termínu 15.-31. ledna a pro gymnázia se sportovní přípravou pak v termínu od 2.ledna do 15.února.

 

6. Pokud se jednotná ani školní přijímací zkouška nekoná, zveřejní ředitel SŠ seznam přijatých uchazečů a nepřijatým uchazečům odešle rozhodnutí o nepřijetí v termínu od 22. do 30.dubna.

 

7. Ředitel střední školy ukončí hodnocení uchazečů do 2 pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení uchazeče v jednotné přijímací zkoušce a zveřejní seznam přijatých uchazečů na veřejně přístupném místě ve škole a také způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zároveň zveřejní i hodnocení prvního a posledního uchazeče. Pouze nepřijatým   uchazečům, resp.zákonným zástupcům nepřijatých uchazečů, odešle rozhodnutí o nepřijetí. Stejně postupuje ředitel SŠ i v případě, kdy se nekoná přijímací zkouška do oboru vzdělávání, písemné vyrozumění tedy dostává jen nepřijatý uchazeč.

 

8. Odvolání proti rozhodnutí ředitele SŠ o nepřijetí lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí. Odvolání lze podat teprve tehdy, kdy ředitel SŠ rozhodnutí již vydal, kdy jej zákonný zástupce žáka osobně převzal v SŠ nebo vyzvedl na poště. Odvolání musí být podepsáno zákonným zástupcem nezletilého žáka nebo zletilým uchazečem.

 

9. V dalších kolech přijímacího řízení lze podat přihlášky na neomezený počet SŠ, které další kola vypsaly. Při vyhlášení dalších kol přijímacího řízení se vyhlašuje i termín, dokdy je možné podávat přihlášky ke vzdělávání. V rámci hodnocení výsledků přijímacího řízení může ředitel školy zohlednit výsledky jednotné přijímací zkoušky. Seznam volných míst ve studijních a učebních oborech v konkrétních SŠ bude zveřejněn na stránkách krajského úřadu.

 

 

III. Zápisový lístek

10. Uchazeč musí svůj úmysl vzdělávat se ve  střední škole potvrdit odevzdáním zápisového lístku řediteli SŠ, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí, po této lhůtě zanikají právní účinky rozhodnutí o přijetí. Žák obdrží jeden zápisový lístek v základní škole nejpozději 15.března.

.

11. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou. To neplatí v případě, kdy uchazeč chce uplatnit zápisový lístek ve škole, kde byl přijat na základě odvolání. Dokladem pro vydání zápisového lístku je rozhodnutí o přijetí na základě odvolání. Uchazeč může vzít zpět zápisový lístek i v případě, že byl přijat ke studiu oboru s talentovou zkouškou a pak následně i do oboru vzdělávání bez talentové zkoušky.

 

11. V případě ztráty zápisového lístku vydá základní škola na základě písemné žádosti náhradní zápisový lístek. Součástí žádosti je čestné prohlášení zákonného zástupce žáka, že původní zápisový lístek neuplatnil a neuplatní ve střední škole

 

 

 

 

 


 


Stránky jsou postaveny na systému Ekonstruktér.cz
n