nDnes je  neděle 8.12.2019 n
  VSTUP NA E-MAIL  
nic
  KALENDÁŘ AKCÍ - 2018 / 2019  
nic
  KONTAKTY  
nic
  ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA  
nic
  PLÁNOVANÉ AKCE-2018 / 2019  
nic
n
  << Zpět | Do oblíbených | Úvodní strana  
n
odrazka
RUBRIKYn
Rohodnutí o přijetí k zákl. vzděláváníRohodnutí o přijetí k zákl. vzdělávánín
Návrh rozpočtu na rok 2019Návrh rozpočtu na rok 2019n
NEPZ (Nejbohatší ekosystémy planety Země). NEPZ (Nejbohatší ekosystémy planety Země). n
Úřední deskaÚřední deskan
Informační memorandumInformační memorandumn
Kamerový systém na budově ZŠKamerový systém na budově ZŠn
Hravý klaunHravý klaunn
Opatření školy - vstup cizích osobOpatření školy - vstup cizích osobn
nO ŠKOLEn
ÚvodÚvodn
Historie školyHistorie školyn
Pedagogický sborPedagogický sborn
Akce školy 2018 / 2019Akce školy 2018 / 2019n
Akce školy 2017/2018Akce školy 2017/2018n
Akce školy - 2016/2017Akce školy - 2016/2017n
Partnerské školyPartnerské školyn
Adopce na dálkuAdopce na dálkun
Školní časopisŠkolní časopisn
nPRO ŽÁKYn
Organizace školního roku 2018/ 2019Organizace školního roku 2018/ 2019n
Rozvrhy tříd 2018 / 2019Rozvrhy tříd 2018 / 2019n
Žákovský parlamentŽákovský parlamentn
Úspěchy žáků - 2018/2019Úspěchy žáků - 2018/2019n
Úspěchy žáků - 2017 / 2018Úspěchy žáků - 2017 / 2018n
ChasičkaChasičkan
Lyžařský kurz - 7.ročníkLyžařský kurz - 7.ročníkn
Sportovní kurz - 9.ročníkSportovní kurz - 9.ročníkn
Lyžařský kurz - I.st.Lyžařský kurz - I.st.n
nPRO RODIČEn
Zájmové kroužkyZájmové kroužkyn
Rodičům prvňáčkůRodičům prvňáčkůn
Termíny tř. schůzek a konzultací 2018/2019Termíny tř. schůzek a konzultací 2018/2019n
Školní řádŠkolní řádn
Klasifikační řádKlasifikační řádn
Řád školního hřištěŘád školního hřištěn
ŠVP SouhraŠVP Souhran
Výroční zprávaVýroční zprávan
Projekty EUProjekty EUn
Projekt Využití ICT ve všeobecně vzděl. předmětechProjekt Využití ICT ve všeobecně vzděl. předmětechn
Projekt Zajímavá výuka fyziky,chemie,přírodopisuProjekt Zajímavá výuka fyziky,chemie,přírodopisun
Formuláře ke staženíFormuláře ke staženín
nVÝCHOVNÝ PORADCEn
Přijímací řízení ve šk.roce 2018/2019Přijímací řízení ve šk.roce 2018/2019n
Poskytování poradenských služeb v naší škole Poskytování poradenských služeb v naší škole n
Rozhodujeme se o budoucím povoláníRozhodujeme se o budoucím povolánín
Konzultační hodiny vých.poradceKonzultační hodiny vých.poradcen
nŠKOLNÍ METODIK PREVENCEn
Konzultační hodiny ŠMPKonzultační hodiny ŠMPn
Preventivní program školyPreventivní program školyn
Preventivní programyPreventivní programyn
Projekty prevence rizikových projevů chováníProjekty prevence rizikových projevů chovánín
Školní strategie prevenceŠkolní strategie prevencen
Bezpečnější internetBezpečnější internetn
Doporučená literaturaDoporučená literaturan
nŠkolní poradenské pracovištěn
Členové ŠPPČlenové ŠPPn
nŠKOLNÍ DRUŽINAn
Řád školní družinyŘád školní družinyn
Celoroční plán školní družinyCeloroční plán školní družinyn
ŠVP školní družinyŠVP školní družinyn
Akce školní družiny 2017-2018Akce školní družiny 2017-2018n
nSRPŠn
Zápisy z jednáníZápisy z jednánín
Přehled čerpání finančních prostředků SRPŠPřehled čerpání finančních prostředků SRPŠn
nŠKOLSKÁ RADAn
Jednací řádJednací řádn
Členové radyČlenové radyn
Zápisy z jednání radyZápisy z jednání radyn
nSTRAVOVÁNÍn
Školní restaurace ScolarestŠkolní restaurace Scolarestn
odrazkaVYHLEDÁVÁNÍn
 
n
 Řád školní družiny 

Vnitřní řád školní družiny

 

vnitřní řád školní Družiny

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí, nám.T. G. Masaryka 1260 vykonává činnost školní družiny podle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání

 

OBSAH

I.              ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

II.            ZÁKLADNÍ PRÁVA A POVINNOSTI osob účastných na vyučování

1)     Základní práva a povinnosti žáků v ŠD

2)     Práva a povinnosti zákonných zástupců žáků

3)     Práva a povinnosti zaměstnanců školy

4)     Základní pravidla vzájemných vztahů ve škole

 

III.           PROVOZNÍ A VNITŘNÍ REŽIM ŠKOLY

1)     Docházka do školní družiny

2)     Chování žáků v ŠD

3)     Provoz a vnitřní režim ŠD

4)     Podmínky přihlašování a odhlašování žáků

5)     Podmínky pro žáky s SVP

 

IV.           PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI, POŽÁRNÍ OCHRANY A OCHANY ZDRAVÍ

V.         OCHRANA ŽÁKŮ PŘED SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝMI JEVY A PŘED PROJEVY DISKRIMINACE, NEPŘÁTELSTVÍ NEBO NÁSILÍ

 

VI.           PRAVIDLA PRO ZACHÁZENÍ S MAJETKEM ŠKOLY

VII.         ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

 

I. ZÁKLADNÍ  USTANOVENÍ

a)     Školní družina je zařízením pro volný čas dětí bezprostředně před nebo po vyučování. Je součástí ZŠ Frýdlant nad Ostravicí, nám. T. G. Masaryka 1260. V souvislostech s činností ŠD mají rodiče právo obracet se jak na vychovatelky ŠD, tak na ředitelství školy.

b)    Počet žáků ve školní družině se řídí platnými normami a nepřesahuje počet 30 žáků denně na jednu vychovatelku.

c)     Pobyt žáků ve školní družině si rodiče hradí. Na základě Směrnice o poplatcích ve školní družině je vybírána úplata 150 Kč měsíčně na jedno dítě. Tuto částku jsou zákonní zástupci povinni uhradit do 15. dne v měsíci. Rodiče mohou být od úplaty oproštěni na základě žádosti doložené platným potvrzením.

d)    Po přihlášení dítěte je jeho docházka do ŠD povinná. Rodiče sdělí rozsah docházky dítěte na zápisním lístku.

e)     Provoz školní družiny končí v 16:30 hod. V případě nevyzvednutí žáka ze školní družiny do uvedené doby vychovatelka telefonicky kontaktuje zákonného zástupce žáka a dohodne se na jeho předání.

 

II. ZÁKLADNÍ PRÁVA A POVINNOSTI OSOB ÚČASTNÝCH NA VYUČOVÁNÍ

1.     Základní práva a povinnosti žáků v ŠD

a)     Ve ŠD se žák řídí pokyny vychovatelek, školním řádem a vnitřním řádem školní družiny, který je vyvěšen v kmenové třídě.

b)    Žák bez vědomí vychovatelky oddělení školní družiny neopouští. Za žáka, který byl
ve škole a do ŠD se nedostavil, vychovatelka neodpovídá.

c)     Doba pobytu žáka v ŠD se řídí údaji uvedenými v zápisním lístku.

d)    Žák má právo volit mezi jednotlivými činnostmi ŠD, projevit svá přání, která jsou
za určitých okolností respektována.

e)     ŠD zajišťuje pitný režim. Každé dítě má právo se napít, kdykoliv má žízeň a svačit mezi jednotlivými činnostmi.

f)     Žáci jsou povinni společný majetek ŠD šetřit a udržovat v čistotě, úmyslně způsobené škody nahradí rodiče. Po ukončení činnosti své místo po sobě uklidit.

g)    Vzájemně si neubližovat a chovat se ve školní družině a při pobytu v přírodě tak, aby neohrozili sebe ani zdraví jiných dětí.

h)     Žákům je důrazně zakázáno užívat nebo distribuovat jakékoliv návykové látky.

i)   Pokud žák narušuje soustavně školní řád a činnost školní družiny, bude zákonný zástupce     informován, popřípadě pozván k projednání nápravy či dalších postupů při řešení situace.

  

2.     Práva a povinnosti zákonných zástupců žáků

a)     Zákonný zástupce žáka má právo na přístup k informacím o průběhu výchovně vzdělávací činnosti žáka a dalším informacím, které vyplývají z docházky do školní družiny a společného soužití s dalšími dětmi v ŠD.

b)    Zákonný zástupce žáka je povinen zajistit žákovu řádnou a pravidelnou docházku do ŠD a v případě žákovy nepřítomnosti zajistit jeho omluvu a informovat o důvodech takové nepřítomnosti. 

c)     Zákonný zástupce žáka je povinen průběžně spolupracovat s vychovatelkami a na výzvu se dostavit do ŠD k projednání závažných skutečností týkajících se chování žáka.

d)    Zákonný zástupce žáka je povinen informovat o zdravotním stavu žáka, specifických zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh docházky do školní družiny, a zejména o všech změnách, které v průběhu školního roku nastaly, a to neprodleně poté, co se o takových změnách dozví.

e)     Zákonný zástupce žáka je povinen na začátku školního roku odevzdat řádně vyplněný zápisní lístek dítěte do školní družiny. Jedná se zejména o jméno a příjmení, datum narození, zdravotní pojišťovnu a místo trvalého pobytu, údaje o zdravotní způsobilosti, o tom, zda je žák zdravotně postižen nebo zdravotně znevýhodněn; popřípadě údaj o tom, zda je žák sociálně znevýhodněn; dále pak jméno a příjmení zákonného zástupce, místo a adresu trvalého pobytu, telefonické spojení.

f) Rodiče jsou povinni informovat školu a ŠD o výskytu vši dětské u jejich dítěte a bezodkladně zahájit léčbu pedikulózy (zavšivení). Po dobu onemocnění je žák omluven z docházky.
V případě, že zákonní zástupci neplní své povinnosti v uvedeném smyslu, je v pravomoci školy žáka trpícího pedikulózou dočasně z účasti v ŠD vyloučit a požadovat při jeho návratu lékařské potvrzení o vyléčení.

g)     Zákonný zástupce žáka má právo na vyjádření názoru týkajícího se provozu školní družiny, obsahu, formy a vzdělávání a jeho vyjádření je věnována náležitá pozornost. Podle potřeby a zájmu oddělení navštívit.

h)    Zákonní zástupci mohou vyzvedávat děti kdykoliv během dne, nejpozději do doby stanovené provozem ŠD.

i)     Vychovatelky seznámí zákonné zástupce žáků se zněním vnitřního řádu školní družiny a směrnicí o poplatcích ve školní družině na první schůzce nebo se zákonný zástupce seznámí s úplným zněním na internetových stránkách školy.

 

3.     Práva a povinnosti zaměstnanců školy

a)     Pedagogičtí pracovníci školy jsou povinni dodržovat školní řád a vnitřní řád školní družiny. V zájmu ochrany vlastního zdraví a zdraví žáků jsou povinni se pravidelně účastnit školení v oblasti bezpečnosti zdraví a ochrany při nejrůznějších činnostech a dodržovat veškeré zásady bezpečnosti. Jejich práva a povinnosti dále upravuje pracovní řád a provozní řád školy a školní družiny.

b)    Všichni pedagogičtí pracovníci jsou povinni dodržovat a respektovat žákova práva a vydávají dětem v ŠD takové pokyny, které bezprostředně souvisí s plněním vzdělávacího programu ŠD.

c)     Všichni zaměstnanci školy jsou povinni poskytnout žákovi pomoc a ochranu v případě, že jsou o to žákem požádáni. V ostatních případech postupují podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.

d)    Všichni pedagogičtí pracovníci školy jsou povinni poskytnout základní poradenskou pomoc.

e)     Pedagogický pracovník je povinen zapsat každý úraz, o němž je žákem informován, nebo je-li svědkem situace, při níž došlo k úrazu žáka, do knihy úrazů, která je uložena v kanceláři referentky školy. Zápis provádí vychovatelka, která zodpovídala za danou činnost.

f)     Před akcemi mimo školu poučí doprovázející vychovatelka žáky o bezpečnosti. Je-li začátek i konec akce mimo areál školy, uvědomí o této skutečnosti rodiče nejpozději 2 dny předem prokazatelným způsobem.

 

4.     Základní pravidla vzájemných vztahů ve škole

a)     Všichni pracovníci školy a žáci školy se vzájemně respektují, dbají na vytváření partnerských vztahů podložených vzájemnou úctou, důvěrou a spravedlností.

b)    Všichni pracovníci školy a žáci školy dbají o dodržování základních pravidel slušného chování a pravidel slušné a zdvořilé komunikace.

c)     Všichni pracovníci školy a žáci školy dbají na udržování pořádku a čistoty ve všech prostorách školy.

d)    Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáků vůči pracovníkům školy nebo pracovníků školy vůči žákům je považováno za závažné porušení školního řádu a vedení školy z takového jednání vyvodí důsledky v souladu s pracovně právními předpisy a ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona (§ 31 odst. 3).

 

III. PROVOZNÍ A VNITŘNÍ REŽIM ŠKOLY

1.     Docházka do školní družiny

a)     Děti navštěvují školní družinu podle rozvrhu na zápisním lístku.

b)    Třídní učitelky žáků prvních tříd předávají po skončení vyučování vychovatelkám žáky ŠD, a ty je odvádějí na oběd do školní jídelny. Žáci 2.-.5. ročníku odcházejí na oběd v doprovodu svých třídních učitelů. Po obědě děti čekají na určeném místě a vychovatelky je postupně odvádějí do ŠD.

c)     Svršky, obuv a věci na převlečení si děti odkládají na své, určené místo v šatně školní družiny. Škola neručí za věci odložené v jiných šatnách. Určené děti se starají o pořádek a uzamčení šatny.

d)    Docházka přihlášených žáků je povinná. Každou nepřítomnost je nutno řádně omluvit. Výjimečně lze uvolnit žáka dříve jen na základě písemné žádosti, která musí obsahovat datum, hodinu odchodu a podpis rodičů. Bez této žádosti nebude žák uvolněn.

e)     Písemná žádost na celý školní rok je nutná při uvolňování žáka na mimoškolní aktivity ZUŠ, kroužky, náboženství aj. Za cestu žáka do kroužku, popřípadě zpět do ŠD nenese vychovatelka zodpovědnost.

 

2.     Chování žáků v ŠD

a)     Žáci dodržují zásady slušného chování ve vztahu ke svým spolužákům a pracovníkům školy ve všech prostorách školní budovy.

b)    Do školní družiny přicházejí žáci vhodně a čistě upraveni. V šatnách odloží čepice a přezouvají se do vhodné obuvi, ve které se pohybují po škole.

c)     Do tělocvičny a odborných učeben vstupují děti jen v doprovodu vychovatelky, např.
ve sportovním oblečení a dodržují vnitřní řády těchto prostor.

d)    Chce-li dítě opustit hernu, požádá o svolení vychovatelku. Nesmí bezdůvodně přecházet do jiných poschodí, šaten ZŠ, jídelny,…

e)     Žáci udržují své pracovní místo a jeho okolí v čistotě a pořádku.

f)     Děti nenarušují průběh zájmových a odpočinkových činností nevhodným chováním, které se neslučuje s družinovým řádem.

g)    Děti svým slušným vystupováním, chováním a jednáním přispívají ke kladné reprezentaci své školní družiny.

 

3.     Provoz a vnitřní režim školní družiny

a)     Školní družina je určena pro žáky 1. stupně základní školy. Přednostně jsou přijímány děti 1. až 3. ročníku.

b)    Školní družina je otevřena pondělí až pátek, provoz ranní školní družiny je od 6:30 do 7:30 hod.- převládají činnosti odpočinkové a rekreační, stolní hry a hračky, práce na počítači, četba dětských časopisů, rekreační kreslení, krátké rozcvičky, zpívání, soutěže a individuální činnost.

c)     Odpolední provoz školní družiny je od 11:30 do 16:30 hod., hlavní zaměření je na činnosti rekreační a zájmové. Umožňuje žákům přípravu na vyučování.

d)    Po obědě ve 12:00 hod. následuje hygiena, čtení dětských knih a časopisů, relaxace, besedy, poslech hudby, odpočinek, stolní, společenské a námětové hry, individuální výběr hraček.

e)     Od 13:00 do 14:00 hod. při rekreačních a sportovních činnostech se děti v ŠD věnují pobytu v přírodě, sportování na školním hřišti a procházkám v okolí školy.

f)     Od 14:00 do 15:30 hod. je každý den věnován jedné ze zájmových činností - pracovní, výtvarné, hudební, sportovní, přírodovědné, společenskovědní, dopravní.

g)    Od 15:30 do 16:30 hod. probíhají práce v kroužcích, soutěže, kvízy, projekty, didaktické hry, práce s počítačem a příprava na vyučování.

h)    Oddělení školní družiny se naplňují nejvýše do počtu 30 žáků.

i)      Částečná úhrada neinvestičních nákladů ŠD činí měsíčně 150 Kč na jedno dítě. Tuto částku jsou rodiče povinni uhradit do 15. dne v měsíci. Výše úplaty je stanovená směrnicí ředitele školy.

j)      Školní družina je součástí školy, umístěná v přízemí a chodbou je bezbariérově spojená
s 1. stupněm.

k)     Prostory ŠD jsou v samostatném pavilonu s vlastním vchodem a šatnou.

l)      Pro zájmové vzdělávání a výchovné činnosti máme k dispozici 3 místnosti, počítačovou učebnu, keramickou dílnu a knihovnu, navíc využíváme 1 kmenovou třídu.

m)   Kmenové místnosti ŠD jsou dobře materiálně vybaveny a vzájemně propojeny.

n)     Sportovní činnosti mohou probíhat ve 2 tělocvičnách, venkovním sportovním areálu, popřípadě v zahradě ZŠ.

           

4.     Podmínky přihlašování a odhlašování žáků

a)   Školní družina je určena pro žáky 1. stupně ZŠ T. G. Masaryka ve Frýdlantu nad Ostravicí. Při velkém počtu zájemců jsou přednostně přijímáni žáci 1. až 3. ročníku a dojíždějící žáci
ze spádových obcí.

b)   Předávání informací rodičům, přihlašování a odhlašování žáků do školní družiny zajišťuje vychovatelka příslušného oddělení.

            c)   O zařazení dětí do školní družiny rozhoduje ředitel školy.

d)   Rodiče nebo jiní zákonní zástupci žáka přihlášeného k pravidelné docházce do družiny sdělí družině rozsah docházky žáka a způsob odchodu žáka z družiny. Tyto údaje jsou zaznamenány na zápisním lístku z druhé strany. Omluvu nepřítomnosti žáka v družině, odchylky od docházky žáka, nebo pokud má žák odejít jinak či s jinou osobou, než je obvyklé a je uvedeno v zápisním lístku, sdělí rodiče tuto skutečnost družině písemně.

            e)   Předem známou nepřítomnost žáka v družině zákonný zástupce oznámí písemně.

f)   V docházkovém sešitě je zaznamenáván příchod a odchod žáků s nepravidelnou docházkou.

            g)  O ukončení vzdělávání ve ŠD smí požádat písemnou formou zákonný zástupce dítěte.

 

5.     Podmínky pro žáky se SVP

a)   Při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami  úzce spolupracuje vychovatelka ŠD se školou, především při stanovení vhodných forem integrace a forem práce. Je seznámena se závěry odborného vyšetření žáka v PPP ve Frýdku - Místku.

b)   Taktéž probíhá intenzivní spolupráce s rodiči u dětí se zdravotním znevýhodněním. Je zohledněno přiměřené zatížení v případě pohybových aktivit, vycházek.

c)   Třídní učitelé a zákonní zástupci jsou povinni informovat vychovatelku o všech změnách zdravotního stavu dítěte.

IV. PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI, POŽÁRNÍ OCHRANY A OCHRANY ZDRAVÍ

a)     Všechny osoby účastné na výchovně vzdělávacím procesu jsou povinny dodržovat pravidla bezpečnosti a ochrany vlastního zdraví i zdraví ostatních osob a řídit se protipožárními předpisy a evakuačním plánem budovy.

b)    Žáci jsou povinni dbát na ochranu svého zdraví i zdraví ostatních osob, neprodleně informovat vychovatelku o případech zranění, úrazu, fyzického napadení nebo jiné formy útisku vlastní osoby, nebo jiné osoby, jehož byl přítomen.

c)     Ve všech vnitřních i vnějších prostorách školy je zakázáno kouřit. Porušení zákazu kouření je považováno za hrubé porušení vnitřního řádu ŠD a školního řádu.

d)    Ve všech vnitřních i vnějších prostorách školy je zakázáno užívat alkohol, omamné a psychotropní látky a pod vlivem alkoholu nebo těchto látek do školy a školních prostor vstupovat. Porušení tohoto zákazu je považováno za zvláště hrubé porušení školního řádu a bude předáno k šetření orgánu sociálně-právní ochrany dětí.

e)     Ve všech vnitřních i vnějších prostorách školy je zakázáno distribuovat nebo jinak manipulovat s omamnými a psychotropními látkami. Porušení tohoto nařízení je porušením trestního zákona a bude předáno k šetření orgánům činným v trestním řízení.

f)     Ve všech vnitřních i vnějších prostorách školy je zakázáno používat nebezpečné předměty nebo pyrotechniku a je rovněž zakázáno tyto předměty do všech prostor školy přinášet. Porušení tohoto zákazu je posuzováno jako zvlášť hrubé porušení školního řádu.

g)    Ve všech prostorách školy se žákům zakazuje manipulovat s otevřeným ohněm, při zjištění požáru jsou žáci povinni ihned uvědomit kteréhokoliv zaměstnance školy.

h)     Ve všech prostorách školy není žákům povoleno používání chemických prostředků k čistění oděvů a přechovávání jakýchkoliv chemikálií, hořlavin a těkavých látek.

i)      Pro žáky platí přísný zákaz jakékoliv manipulace s elektrickými spotřebiči a elektroinstalací.

j)      Z bezpečnostních důvodů se žákům nedoporučuje přijíždět do školy
na kolech. Za jízdní kola uzamčená ve stojanech před školou nenese škola žádnou odpovědnost.

k)     Je přísně zakázáno vylézat a vyklánět se z oken. Také je zakázáno cokoli vyhazovat a vylévat z oken nebo házet do oken. Větrání se provádí pouze za přítomnosti vychovatelky. Žáci nesmí stát na parapetních deskách, manipulovat se žaluziemi, vyklápět okna či otvírat díly oken, které jsou zajištěné zámkem.

l)      Žákům se nedoporučuje přinášet do školní družiny hodnotné předměty a větší obnosy peněz z důvodu možného odcizení, za případnou ztrátu ŠD nezodpovídá. Vyšší obnos peněz a cenné věci je nutné uložit u vychovatelky.

m)   Za zcizené a poškozené věci zodpovídá škola jen v případě, že byly uloženy na místě k tomu určeném. Žáci sami dbají na to, aby jejich věci byly bezpečně uložené, na nedostatky ihned upozorní vychovatelku.

n)    Každý úraz či nevolnost má žák povinnost neprodleně hlásit vychovatelce.

o)    Při akcích mimo školu se žáci řídí školním řádem a pokyny vychovatelky. Při pohybu
po městě a na komunikacích dodržuje žák pravidla silničního provozu.

 

 

 

 

 

 

 

 

V.      OCHRANA ŽÁKŮ PŘED SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝMI JEVY A PŘED PROJEVY DISKRIMINACE, NEPŘÁTELSTVÍ NEBO NÁSILÍ

 

a) Veškeré projevy šikany, tj. fyzické násilí, omezování osobní svobody, ponižování, zneužívání     informačních technologií k znevažování důstojnosti apod., jsou v prostorách školy a při všech školních akcích a aktivitách přísně zakázány a jsou považovány za hrubý přestupek proti školnímu řádu a vnitřnímu řádu školní družiny. V případě takových projevů šikany škola postupuje v souladu se školním programem proti šikanování. Vždy je svolána výchovná komise, jsou informování zákonní zástupci. Zároveň má škola ohlašovací povinnost vůči dalším institucím.

 

b)    Žák má právo být chráněn před všemi projevy šikany.

 

c)  Všichni žáci školy jsou povinni zabránit výskytu šikany, vandalismu, všech forem násilného   chování, rasismu či projevu kriminality. Při jejich výskytu jsou povinni okamžitě informovat vychovatelku nebo vedení školy.

 

d)  Žák, který se stal obětí šikany nebo jiného násilného, ponižujícího nebo protiprávního jednání, má právo oznámit takovou skutečnost kterémukoliv zaměstnanci školy a na základě tohoto oznámení má právo na okamžitou pomoc a ochranu.

 

 e) Ve škole nelze tolerovat projevy směřující k potlačování lidských práv či rasové nesnášenlivosti.

 

f)  Žák má právo na pomoc při řešení problémů souvisejících se vztahy s ostatními žáky nebo zaměstnanci školy.

 

g) Žák, který se stal svědkem užívání drog, alkoholu, násilného jednání, šikany nebo jiného ponižujícího jednání, má povinnost hlásit takovou skutečnost třídnímu učiteli, vychovatelce školní družiny, jinému zaměstnanci školy nebo řediteli školy.

 

h) Je zakázáno do školy přinášet předměty, které rozptylují pozornost, ohrožují zdraví, bezpečnost nebo narušují dobré mravy.

 

 

 

VI.       PRAVIDLA PRO ZACHÁZENÍ S MAJETKEM ŠKOLY

a)     Žáci mají právo používat vybavení školní družiny. Jsou povinni se řídit pokyny vychovatelek nebo jiných zaměstnanců školy.

b)    Žáci jsou povinni šetrně zacházet s vybavením školní družiny a se svěřenými hrami, hračkami a pomůckami. Jejich poškození mají povinnost ihned hlásit vychovatelce.

c)     Žáci udržují prostory ŠD, své pracovní místo, vnitřní i okolní prostory školy v čistotě a pořádku, chrání majetek školy před poškozením.

d)    Žák odpovídá za škodu, kterou svým jednáním způsobil, a za škodu, jejímuž vzniku nezabránil, přestože to bylo v jeho silách. Způsobenou a zaviněnou škodu uhradí zákonný zástupce žáka škole v plném rozsahu. Při zaviněném poškození školního majetku může žák školy společně se svým zákonným zástupcem zjednat nápravu škody tím, že na vlastní náklady uvede poškozenou věc do původního stavu.

 

VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

   Vnitřní řád ŠD je umístěn na webových stránkách školy, žákům je k dispozici v kmenové třídě. Vychovatelka každého oddělení školní družiny seznámí žáky s plným zněním vnitřního řádu ŠD na začátku školního roku, stejně tak je povinností seznámit žáky s případnými změnami, ke kterým dojde v průběhu školního roku. Tuto informaci zapíše do Přehledu výchovně vzdělávací práce.

Vnitřní řád ŠD může být změněn či doplněn, pokud se ukáže nutnost takové změny nebo doplnění, na základě návrhu pedagogické, případně školské rady.

 

Tento Vnitřní řád ŠD byl schválen pedagogickou radou dne 15. 9. 2014

a školskou radou dne 13. 10. 2014 a nabývá účinnosti dne 14. 10 2014

 

Od 4. 9. 2017 dochází k úpravě provozní doby ŠD takto: ŠD je v ranních hodinách v provozu v době od 6:00 hod. do 7:30 hod.

 

Ve Frýdlantu n. Ostravicí dne 4. 9. 2017                 Mgr. Lenka Matušková

                                                                                   ředitelka školy

 


 


Stránky jsou postaveny na systému Ekonstruktér.cz
n