nDnes je  neděle 8.12.2019 n
  VSTUP NA E-MAIL  
nic
  KALENDÁŘ AKCÍ - 2018 / 2019  
nic
  KONTAKTY  
nic
  ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA  
nic
  PLÁNOVANÉ AKCE-2018 / 2019  
nic
n
  << Zpět | Do oblíbených | Úvodní strana  
n
odrazka
RUBRIKYn
Rohodnutí o přijetí k zákl. vzděláváníRohodnutí o přijetí k zákl. vzdělávánín
Návrh rozpočtu na rok 2019Návrh rozpočtu na rok 2019n
NEPZ (Nejbohatší ekosystémy planety Země). NEPZ (Nejbohatší ekosystémy planety Země). n
Úřední deskaÚřední deskan
Informační memorandumInformační memorandumn
Kamerový systém na budově ZŠKamerový systém na budově ZŠn
Hravý klaunHravý klaunn
Opatření školy - vstup cizích osobOpatření školy - vstup cizích osobn
nO ŠKOLEn
ÚvodÚvodn
Historie školyHistorie školyn
Pedagogický sborPedagogický sborn
Akce školy 2018 / 2019Akce školy 2018 / 2019n
Akce školy 2017/2018Akce školy 2017/2018n
Akce školy - 2016/2017Akce školy - 2016/2017n
Partnerské školyPartnerské školyn
Adopce na dálkuAdopce na dálkun
Školní časopisŠkolní časopisn
nPRO ŽÁKYn
Organizace školního roku 2018/ 2019Organizace školního roku 2018/ 2019n
Rozvrhy tříd 2018 / 2019Rozvrhy tříd 2018 / 2019n
Žákovský parlamentŽákovský parlamentn
Úspěchy žáků - 2018/2019Úspěchy žáků - 2018/2019n
Úspěchy žáků - 2017 / 2018Úspěchy žáků - 2017 / 2018n
ChasičkaChasičkan
Lyžařský kurz - 7.ročníkLyžařský kurz - 7.ročníkn
Sportovní kurz - 9.ročníkSportovní kurz - 9.ročníkn
Lyžařský kurz - I.st.Lyžařský kurz - I.st.n
nPRO RODIČEn
Zájmové kroužkyZájmové kroužkyn
Rodičům prvňáčkůRodičům prvňáčkůn
Termíny tř. schůzek a konzultací 2018/2019Termíny tř. schůzek a konzultací 2018/2019n
Školní řádŠkolní řádn
Klasifikační řádKlasifikační řádn
Řád školního hřištěŘád školního hřištěn
ŠVP SouhraŠVP Souhran
Výroční zprávaVýroční zprávan
Projekty EUProjekty EUn
Projekt Využití ICT ve všeobecně vzděl. předmětechProjekt Využití ICT ve všeobecně vzděl. předmětechn
Projekt Zajímavá výuka fyziky,chemie,přírodopisuProjekt Zajímavá výuka fyziky,chemie,přírodopisun
Formuláře ke staženíFormuláře ke staženín
nVÝCHOVNÝ PORADCEn
Přijímací řízení ve šk.roce 2018/2019Přijímací řízení ve šk.roce 2018/2019n
Poskytování poradenských služeb v naší škole Poskytování poradenských služeb v naší škole n
Rozhodujeme se o budoucím povoláníRozhodujeme se o budoucím povolánín
Konzultační hodiny vých.poradceKonzultační hodiny vých.poradcen
nŠKOLNÍ METODIK PREVENCEn
Konzultační hodiny ŠMPKonzultační hodiny ŠMPn
Preventivní program školyPreventivní program školyn
Preventivní programyPreventivní programyn
Projekty prevence rizikových projevů chováníProjekty prevence rizikových projevů chovánín
Školní strategie prevenceŠkolní strategie prevencen
Bezpečnější internetBezpečnější internetn
Doporučená literaturaDoporučená literaturan
nŠkolní poradenské pracovištěn
Členové ŠPPČlenové ŠPPn
nŠKOLNÍ DRUŽINAn
Řád školní družinyŘád školní družinyn
Celoroční plán školní družinyCeloroční plán školní družinyn
ŠVP školní družinyŠVP školní družinyn
Akce školní družiny 2017-2018Akce školní družiny 2017-2018n
nSRPŠn
Zápisy z jednáníZápisy z jednánín
Přehled čerpání finančních prostředků SRPŠPřehled čerpání finančních prostředků SRPŠn
nŠKOLSKÁ RADAn
Jednací řádJednací řádn
Členové radyČlenové radyn
Zápisy z jednání radyZápisy z jednání radyn
nSTRAVOVÁNÍn
Školní restaurace ScolarestŠkolní restaurace Scolarestn
odrazkaVYHLEDÁVÁNÍn
 
n
 ŠVP školní družiny 

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí

 

Adresa: nám. T. G. Masaryka 1260, e-mail: zstgm.frydlantno@seznam.cz, WWW: http://www.zsfrydlantno.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Školní vzdělávací program

školní družiny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Školní vzdělávací program školní družiny

 

Školní vzdělávací program ŠD je vytvořen jako součást ŠVP SOUHRA pro ZŠ Frýdlant nad Ostravicí náměstí T. G. Masaryka 1260 č. j.: A ZŠ: 1/2007, ve znění č. j.: A  ZŠ :14 /2010 a A ZŠ 15/2013, platného od 4.9.2017

 

 

1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

 

      ŠKOLNÍ  DRUŽINA

-        důležitý výchovný partner rodiny a školy

-        plní vzdělávací cíle, rozvíjí specifické nadání dětí

-        má důležitou roli v prevenci negativních sociálních jevů

-        pomáhá dětem překonávat jejich hendikepy

-        rozvíjí důležité osobní a sociální kompetence

 

Při tvorbě vzdělávacího programu pro školní družinu jsme navázali na motivační název školy ŠVP – SOUHRA a základní desatero v ní obsažené. Uplatňujeme společný přístup, nové formy učení s využitím modelových situací. Náměty jsou sdružovány do bloků. Nezbytnou součástí ŠVP jsou i očekávané výsledky – kompetence - znalosti, dovednosti, postoje a schopnosti. Mají význam pro individuální i společenský rozvoj dítěte a silně ovlivňují všechny stránky jeho osobnosti.

 

 

2. CÍLE  ŠVP  ŠKOLNÍ DRUŽINY

 

-        vedení dětí k tvořivému myšlení, logickému uvažování a řešení problémů

-        rozvoj osobnosti člověka

-        získání všeobecného vzdělání a přehledu

-        pochopení a uplatňování zásad demokracie a právního státu, základních lidských práv a svobod, úmluva o právech dítěte, každý má svá práva, ale i povinnosti

-        utváření vědomí národní a státní příslušnosti a respektu k etnické, národní, kulturní, jazykové a náboženské skupině

-        pochopení a uplatňování principu rovnosti žen a mužů

-        poznání světových a evropských kulturních hodnot a tradic

-        získání a uplatňování znalostí o životním prostředí a ochraně zdraví

      -     podněcování k poznání a rozvíjení vlastních schopností v souladu s reálnými

            možnostmi a uplatňování jich spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při      

            rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci

 

Cílem je vytvořit zdravou osobnost, odolnou vůči negativním vlivům, připravenou pro život ve stávající společnosti. Prostřednictvím volnočasových aktivit vybavit jedince žádoucími vědomostmi, dovednostmi, ale také postoji.

 

 

 

 

 

 

 

3. DÉLKA VZDĚLÁVÁNÍ

 

Školní družina ve svém vzdělávacím cyklu zahrnuje plán vzdělávání žáků l. stupně ZŠ. Zájmové vzdělávání ve školní družině je poskytováno po dobu 10 měsíců daného školního roku. Provoz školní družiny stanovuje Vnitřní řád školní družiny.

 

4. FORMY VZDĚLÁVÁNÍ

 

Dobu, kterou žáci pobývají ve školní družině, mohou využívat k rozvíjení svých vlastních zájmů.

Zájmové vzdělávání probíhá v aktivitách, které jsou zpracovány v týdenních plánech vychovatelek a obsahují tyto další činnosti:

 

Pravidelná činnost

-        je dána týdenní skladbou zaměstnání, kterou si každá vychovatelka vytvoří dle věkových složení a rozvrhu žáků svého oddělení.

 

Spontánní činnost

-        četba, poslechové činnosti, klidové zájmové činnosti, samostatná četba knih a časopisů, relaxace na koberci, rozhovory s dětmi, spontánní činnost ranních a koncových družin.

 

Odpočinková činnost

-        klidové hry a klidové zájmové činnosti (odstranění únavy po obědě).

 

Rekreační činnosti

-        aktivní odpočinek, tělovýchovné a pohybové aktivity, výtvarné a rukodělné, dramatické, přírodovědné a vlastivědné činnosti, hudba, zpěv, tanec.

 

Zájmové činnosti

-        řízená kolektivní nebo individuální činnost, organizované nebo spontánní aktivity.

 

Příprava na vyučování

-        tematické vycházky a didaktické hry.

 

Příležitostné akce

-        významnější akce, které nejsou zahrnuty do standardní týdenní skladby činnosti – slavnosti, výlety, přehlídky, aj.

 

Školní družina není pokračováním vyučování, má svá specifika – odpočinek, rekreaci i zájmové činnosti. Tomu odpovídá i náplň odpoledních činností. Činnosti jsou motivovány potřebami žáků a cíleně mířeny do různých oblastí.

 

 

 

 

 

 

 

 

5. OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ

 

Navazuje na Školní vzdělávací plán a vychází z něj. Školní družina se při tvorbě ŠVP nejvíce inspirovala kapitolou Člověk a jeho svět, která je stanovena pro 1. stupeň ZŠ.

 

Člověk  a  jeho  svět

1.   Místo, kde žijeme – poznání nejbližšího okolí, život v rodině, ve škole, ve společnosti, vycházky do okolí, orientace v terénu, návštěva významných míst v regionu a seznamování s lidovými zvyky. Besedy o našem městě a okolí. Dopravní výchova-bezpečnost na cestě do školy a vycházkách. (Kompetence činnostní a občanské).

2.   Lidé kolem nás – osvojení vhodného chování a vystupování, slušná mluva a základy společenského chování na různých místech a daných situacích besedy a scénky. Předcházení šikaně. (Kompetence k řešení problému, komunikativní, sociální).

3.   Lidé a čas – budování správného režimu dne a jeho dodržování, učit děti s časem nakládat a vážit si ho, využití volnočasových aktivit. Besedy, vlastní výroba časových plánů, rozvrhů. (Kompetence k trávení volného času).

4.   Rozmanitosti přírody – pozorování rozmanitostí a proměnlivostí živé i neživé přírody, vycházky a pobyty v přírodě, studování encyklopedií, výstavky přírodnin, poznatky z cest, péče o pokojové rostliny, ekologická výchova- ochrana přírody. (Kompetence k učení).

5.   Člověk a jeho zdraví – poznání sebe sama, poučení o zdraví, nemoci, prevenci, osobní hygieně, předcházení úrazů, umění ošetřit drobná poranění. Besedy k první pomoci, pravidelné otužování, vycházky do přírody, dodržování pitného režimu, posilování a plavání. (Kompetence komunikativní, občanské, sociální a interpersonální).

 

Při strukturování aktivit vzdělávacího programu školní družiny můžeme také vycházet ze čtyř

základních typů učení, jak je užívá UNESCO.

 

Učit  se  znát – získávat vědomosti, objevovat nové věci, analyzovat poznatky, dávat je do souvislostí, řešit problémy.

Učit  se, jak  na  to – získávat různé dovednosti a návyky potřebné pro život, komunikovat…

Učit  se  žít  společně – rozvíjet porozumění s jinými lidmi, osvojit si pravidla společenského chování, společně řešit problémy, pracovat jako člen týmu…

Učit  se  být – rozvíjet vnitřní kvality jednotlivce, pěstovat zdravý životní styl…

 

 

6. ČASOVÝ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ

 

Strategie ŠVP školní družiny je konfigurována na období 5 let. Specifikuje rozdílnost a náročnost práce podle jednotlivých ročníků, tedy fyzické a psychické zdatnosti.

Pracujeme podle celoročního plánu ŠD (např. jaro, léto, podzim, zima, měsíční plány a týdenní projekty). Plán školní družiny zahrnuje průběžné činnosti i významné akce jako např. soutěže, společenské a sportovní akce, besedy, karneval, výstavy prací vzniklých ve ŠD nebo vystoupení tanečního kroužku.  

 

 

 

 

 

 

 

7. VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE

 

                        

ŠKOLNÍ DRUŽINA je vhodným místem

-        pro zájmové vzdělávání dětí

-        pro regeneraci sil a relaxaci po školním vyučování

-        pro posilování sebevědomí

-        pro rozvíjení tvořivosti

-        pro vzájemnou komunikaci dětí  mezi sebou

-        pro komunikaci vychovatelek a rodičů

 

 

 

Školní družina ve spolupráci se školou svými činnostmi přispívá k rozvoji těchto klíčových kompetencí:

 

1. KOMPETENCE  K UČENÍ – učí se s chutí, práci dokončí, klade si otázky, hledá na ně odpověď, vědomosti dává do souvislostí, uplatňuje v praktických situacích.

 

2. KOMPETENCE  K ŘEŠENÍ  PROBLÉMU – všímá si dění a problémů a řeší je, rozlišuje správná a chybná řešení, vymýšlí nová řešení, započaté činnosti dokončuje.

 

3. KOMPETENCE  KOMUNIKATIVNÍ – ovládá řeč, komunikuje bez ostychu s vrstevníky i dospělými, kultivovaně, vyjadřuje se vhodně formulovanými větami.

 

4. KOMPETENCE   SOCIÁLNÍ   A  INTERPERSONÁLNÍ – samostatně rozhoduje o svých činnostech a uvědomuje si, že za ně odpovídá a nese důsledky, rozpozná vhodné a nevhodné chování, vnímá nespravedlnost, agresivitu, šikanu a dovede se jim bránit, dokáže se prosadit i podřídit, je tolerantní k odlišnostem mezi lidmi.

 

5. KOMPETENCE  ČINNOSTNÍ  A  OBČANSKÉ – učí se plánovat, organizovat, řídit a hodnotit, odhaduje rizika svých nápadů, odpovědně přistupuje k svým úkolům a povinnostem, uvědomuje si práva svá i druhých, dbá na bezpečnost a zdraví své i druhých.

 

6. KOMPETENCE  K TRÁVENÍ  VOLNÉHO  ČASU – orientuje se v možnostech správného využití volného času, umí si vybrat zájmové činnosti dle vlastních dispozic, rozvíjí své zájmy a koníčky v organizovaných skupinách i individuálních činnostech, dokáže odmítnout nevhodnou nabídku na využití volného času.

 

 

VÝCHOVNÉ ČINNOSTI se zaměřují na tyto základní oblasti:

 

  • Výchova ke zdravému životnímu stylu
  • Posilování komunikačních dovedností
  • Odpovědnost za své chování
  • Ovládání negativních citových reakcí
  • Poznání sebe samého a uplatnění se ve skupině
  • Nacházení nových vazeb a souvztažnosti mezi již získanými poznatky z vyučování
  • Formování životních postojů

 

Výchova ke zdravému životnímu stylu

-        výchova k odpovědnosti za svou osobu

-        výchova k odpovědnosti za své zdraví

-        výchova ke správným stravovacím návykům, pitný režim

-        dodržování osobní hygieny

-        posilování tělesné zdatnosti

-        rozvíjení tělesné stránky osobnosti, citové vazby

 

Posilování komunikačních dovedností

-        kultivace slovního i mimoslovního projevu

-        rozvíjení slovní zásoby, schopnost vyjádřit se

-        schopnost naslouchat

-        uplatnění se v kolektivu, kulturní život

Odpovědnost za své chování

-        řešení různých situací

-        pěstování potřebných a žádoucích vědomostí, dovedností, postojů

-        důvěryhodnost, pravdomluvnost a morální kvality

-        posilování schopnosti hodnotit své jednání a přijímat důsledky svého chování

 

Ovládání negativních citových reakcí

-        vypořádat se s stresem

-        řešení životních situací

-        vyrovnávat se s nedostatky a neúspěchy

 

Poznání sebe samého a uplatnění se ve skupině

-        kladným hodnocením zvyšovat sebevědomí

-        posilování pozitivního myšlení

-        objektivní hodnocení činnosti každého žáka

-        vytváření vlastní bezpečné sociální skupiny

-        temperament, postoje a hodnoty

 

Nacházení nových vazeb a souvztažnosti mezi již získanými poznatky z vyučování

-        možnost vzájemného doplňování školního vyučování a výchovně-vzdělávací práce ŠD

-        tohoto cíle dosahovat specifickými, od školního vyučování výrazně odlišnými prostředky

-        přinášet nové podněty, obohacovat poznatky

 

Formování životních postojů

-        vytváření společensky žádoucích hodnot

-        vytváření základů právního vědomí

-        úcta, porozumění, tolerance

-        schopnost a ochota pomoci

-        vytvoření vlastního sebevědomí

-        posilování schopnosti nepodléhat negativním vlivům

-        prevence sociálně patologických jevů (drogy, alkohol, kouření, delikvence, šikanování, vandalismus, násilné chování, rasismus)

-        podobnost a odlišnost lidí, rozdíly v prožívání, myšlení, jednání

 

 

 

8. PODMÍNKY PŘIHLAŠOVÁNÍ A ODHLAŠOVÁNÍ ŽÁKŮ

 

-        Školní družina je určena pro žáky 1. stupně ZŠ. Předávání informací rodičům, přihlašování a odhlašování žáků do ŠD zajišťuje vychovatelka příslušného oddělení.

-        Družina organizuje zájmové vzdělávání pro žáky přihlášené k pravidelné docházce.

-        V rámci stanovených pravidel v daném termínu zaplatit poplatek ŠD.

-        Odchod žáků z družiny se řídí požadavky rodičů, vymezenými na zápisním lístku. Aktuální změna nebo nepřítomnost je doložena písemnou formou.

-        O ukončení vzdělávání ve ŠD smí požádat písemnou formou zákonný zástupce dítěte.

-        Pobyt žáků a vzájemné předávání jsou organizačně zajištěny.

-        Družina nezodpovídá za bezpečnost žáků v případě jeho samovolného odchodu bez písemného sdělení rodičů nebo vědomí vychovatelky.

-        Školní družina dodržuje Vnitřní řád školní družiny.

 

9. PODMÍNKY PRO ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

 

Při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami je postupováno v souladu s vyhláškou č. 27/2016 Sb. Vychovatelka ŠD úzce spolupracuje se školou, především při stanovení vhodných forem integrace a forem práce. Je seznámena se závěry odborného vyšetření žáka v poradenských zařízeních. Při vzdělávání těchto žáků probíhá intenzivní spolupráce také s rodiči. Je zohledněno přiměřené zatížení v případě pohybových aktivit, vycházek. Třídní učitelé a zákonní zástupci jsou povinni informovat o všech změnách zdravotního stavu dítěte.

 

 

10. POPIS MATERIÁLNÍCH PODMÍNEK

 

-        inspirující, nestresující prostředí

-        účelově vybavené prostory družiny s možností kreativního uzpůsobení

-        možnost využívání prostor školy (tělocvična, knihovna, keramická dílna, počítačová učebna s interaktivní tabulí, cvičná kuchyňka, sportovní areál a školní zahrada)

 

Umístění a vybavení školní družiny

 

Družina je součástí školy, umístěná v přízemí a je chodbou bezbariérově spojená s 1.stupněm. Prostory družiny jsou v samostatném pavilonu s vlastním vchodem a šatnou. Žákům 1.- 5. ročníku  přihlášeným k pravidelné denní docházce slouží ranní a odpolední družina.

Pro zájmové vzdělávání a výchovné činnosti máme k dispozici 4 místnosti, počítačovou učebnu a knihovnu. Jsou dobře materiálně vybaveny, vzájemně propojeny a děti si mohou vybírat mezi jednotlivými aktivitami. Prostory umožňují svým vybavením odpočinek, soukromí i zájmové a hrací aktivity.                                                                                        Pro zájmové činnosti a společné hry žáci využívají plochy na kobercích a pracovní koutky. Počítače v herně slouží k hrám rozvíjejícím pohotovost a představivost. Pro rozvoj čtenářských dovedností má ŠD časopisy a knihy, využívá také knihovnu školy. Celé prostory jsou vždy esteticky upraveny a soustavně doplňovány potřebnými pomůckami.

Sportovní činnosti mohou probíhat ve 2 tělocvičnách nebo sportovním areálu ZŠ.

K relaxaci v přírodě slouží i zahrada školy.

 

 

 

 

11. POPIS PERSONÁLNÍCH PODMÍNEK

 

Charakteristika pedagogických pracovníků

 

-        splňují odpovídající pedagogické vzdělání

-        uplatňují svou kreativitu, postoje a přístup, vlastní dovednosti a to v kontinuitě s programem ŠD a školy

-        spolupracují s třídními učiteli, rodiči a veřejností

-        jsou iniciátorem a průvodcem při činnostech, které motivují, navozují, přímo nebo nepřímo řídí, hodnotí

 

Další sebevzdělávání vychovatelek – samostudium odborné literatury

                                                         -  sledování nových trendů v oblasti zájmového vzdělávání

                                                         -  účast na akreditovaných kurzech a dalším vzdělávání          

                                                            pedagogů 

 

Personální podmínky

 

Ve školní družině pracují 4 kvalifikované vychovatelky, z toho 1 vedoucí vychovatelka. Počet vychovatelek a oddělení se odvíjí od počtu přihlášených dětí v daném školním roce. Účastníci pravidelné denní docházky jsou zařazeni do oddělení, která se naplňují do počtu nejvýše 30 žáků.

 

 

12. POPIS EKONOMICKÝCH PODMÍNEK

Částečná úhrada neinvestičních nákladů školní družiny činí měsíčně 150,- Kč na jedno dítě. Tuto částku jsou rodiče povinni uhradit do 15. dne v měsíci. Výběr peněz provádí vedoucí vychovatelka školní družiny na základě Směrnice – poplatky ve ŠD vydané ředitelem školy. Rodičům může ředitel školy úhradu poplatku prominout nebo snížit na základě žádosti doložené platným potvrzením o poskytování dávek pomoci v hmotné nouzi nebo potvrzením, že zástupci náleží zvýšení příspěvku na péči podle zákona o sociálních službách nebo potvrzením o pěstounské péči a kopií dokladů, které prokazují, že má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte podle zákona o státní sociální podpoře a že je mu příslušný příspěvek skutečně vyplácen.

Ředitel školy podle vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání v platném znění a podle ustanovení školského zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění rozhodne o snížení nebo prominutí poplatku.

Čerpání finančních prostředků je vždy předem konzultováno s vedením školy.

 

 

13. PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ BOZP

 

Podmínky pro hygienické a bezpečné působení:

- vhodná struktura činnosti a skladba zaměstnání – vychovatelka vybírá věkově přiměřenou

činnost, při které nedojde ke zranění dítěte

- stravovací návyky a pitný režim – vychovatelka dbá na hygienu a kulturu stolování, dohlíží nad pitným režimem dětí (pití v ŠJ, čaj v ŠD)

- zdravé prostředí – podle platných norem, tj. dle vyhlášky ministerstva č. 410/2005 Sb.,

o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání mladistvých (vlastní vybavené prostory, odpovídající světlo, teplo, bezhlučnost, čistota, větrání, vhodný nábytek, hygienické vybavení prostorů)

- bezpečné pomůcky – vychovatelka dbá na používání věkově přiměřených pomůcek

- ochrana před úrazy a eliminace nebezpečných situací – vychovatelka eliminuje možné úrazy proškolením na začátku školního roku a opakováním během školního roku. Svým pedagogickým působením neustále nabádá k dodržování bezpečnosti, děti má neustále v zorném poli.

- označení nebezpečných předmětů – vychovatelka seznámí žáky s provozními řády využívaných prostor – škola, ŠD, ŠJ, tělocvična, školní hřiště, zahrada

- bezpečnost silničního provozu – mimo budovy ZŠ a ŠD zodpovídá vychovatelka za 25 dětí. Děti jsou na začátku roku poučeny o bezpečnosti silničního provozu, během roku je poučení opakováno. Pokud dojde k situaci, že se počet dětí navýší nad 25, je pověřena doprovodem dětí další osoba.

- dostupnost prostředků první pomoci – školní družina je vybavena dostupně umístěnou lékárničkou PP, vychovatelka proškolená kurzem zdravotníka

 

 

Psycho-sociální podmínky

- pohoda prostředí a příznivé sociální klima – vychovatelka vede k otevřenosti a partnerství,    komunikaci, úctě, toleranci, uznání, empatii a pomoci druhému

- respektování potřeb jedince – vychovatelka organizuje činnost vycházející ze zájmů účastníků

- věková přiměřenost a motivující hodnocení – vychovatelka respektuje individualitu dětí, hodnotí v souladu s jejich možnostmi

- ochrana před násilím, šikanou a dalšími patologickými jevy – vychovatelka se pedagogickým působením snaží zabránit socio-patologickým jevům

- spoluúčast na životě zařízení – vychovatelka preferuje společné plánování činnosti, vlastní podíl dětí na případném řízení a následním hodnocení

- včasná informovanost – vychovatelka včas informuje děti a jejich zákonné zástupce o činnostech ve školní družině

 

 

                                                                                                  Regina Jurenková

                                                                                            vedoucí vychovatelka ŠD

 

 

 

 

 

Ve Frýdlantu nad Ostravicí dne 4. 9. 2017                           Mgr. Lenka Matušková

                                                                                                    ředitelka školy

 

 


 


Stránky jsou postaveny na systému Ekonstruktér.cz
n