nDnes je  neděle 8.12.2019 n
  VSTUP NA E-MAIL  
nic
  KALENDÁŘ AKCÍ - 2018 / 2019  
nic
  KONTAKTY  
nic
  ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA  
nic
  PLÁNOVANÉ AKCE-2018 / 2019  
nic
n
  << Zpět | Do oblíbených | Úvodní strana  
n
odrazka
RUBRIKYn
Rohodnutí o přijetí k zákl. vzděláváníRohodnutí o přijetí k zákl. vzdělávánín
Návrh rozpočtu na rok 2019Návrh rozpočtu na rok 2019n
NEPZ (Nejbohatší ekosystémy planety Země). NEPZ (Nejbohatší ekosystémy planety Země). n
Úřední deskaÚřední deskan
Informační memorandumInformační memorandumn
Kamerový systém na budově ZŠKamerový systém na budově ZŠn
Hravý klaunHravý klaunn
Opatření školy - vstup cizích osobOpatření školy - vstup cizích osobn
nO ŠKOLEn
ÚvodÚvodn
Historie školyHistorie školyn
Pedagogický sborPedagogický sborn
Akce školy 2018 / 2019Akce školy 2018 / 2019n
Akce školy 2017/2018Akce školy 2017/2018n
Akce školy - 2016/2017Akce školy - 2016/2017n
Partnerské školyPartnerské školyn
Adopce na dálkuAdopce na dálkun
Školní časopisŠkolní časopisn
nPRO ŽÁKYn
Organizace školního roku 2018/ 2019Organizace školního roku 2018/ 2019n
Rozvrhy tříd 2018 / 2019Rozvrhy tříd 2018 / 2019n
Žákovský parlamentŽákovský parlamentn
Úspěchy žáků - 2018/2019Úspěchy žáků - 2018/2019n
Úspěchy žáků - 2017 / 2018Úspěchy žáků - 2017 / 2018n
ChasičkaChasičkan
Lyžařský kurz - 7.ročníkLyžařský kurz - 7.ročníkn
Sportovní kurz - 9.ročníkSportovní kurz - 9.ročníkn
Lyžařský kurz - I.st.Lyžařský kurz - I.st.n
nPRO RODIČEn
Zájmové kroužkyZájmové kroužkyn
Rodičům prvňáčkůRodičům prvňáčkůn
Termíny tř. schůzek a konzultací 2018/2019Termíny tř. schůzek a konzultací 2018/2019n
Školní řádŠkolní řádn
Klasifikační řádKlasifikační řádn
Řád školního hřištěŘád školního hřištěn
ŠVP SouhraŠVP Souhran
Výroční zprávaVýroční zprávan
Projekty EUProjekty EUn
Projekt Využití ICT ve všeobecně vzděl. předmětechProjekt Využití ICT ve všeobecně vzděl. předmětechn
Projekt Zajímavá výuka fyziky,chemie,přírodopisuProjekt Zajímavá výuka fyziky,chemie,přírodopisun
Formuláře ke staženíFormuláře ke staženín
nVÝCHOVNÝ PORADCEn
Přijímací řízení ve šk.roce 2018/2019Přijímací řízení ve šk.roce 2018/2019n
Poskytování poradenských služeb v naší škole Poskytování poradenských služeb v naší škole n
Rozhodujeme se o budoucím povoláníRozhodujeme se o budoucím povolánín
Konzultační hodiny vých.poradceKonzultační hodiny vých.poradcen
nŠKOLNÍ METODIK PREVENCEn
Konzultační hodiny ŠMPKonzultační hodiny ŠMPn
Preventivní program školyPreventivní program školyn
Preventivní programyPreventivní programyn
Projekty prevence rizikových projevů chováníProjekty prevence rizikových projevů chovánín
Školní strategie prevenceŠkolní strategie prevencen
Bezpečnější internetBezpečnější internetn
Doporučená literaturaDoporučená literaturan
nŠkolní poradenské pracovištěn
Členové ŠPPČlenové ŠPPn
nŠKOLNÍ DRUŽINAn
Řád školní družinyŘád školní družinyn
Celoroční plán školní družinyCeloroční plán školní družinyn
ŠVP školní družinyŠVP školní družinyn
Akce školní družiny 2017-2018Akce školní družiny 2017-2018n
nSRPŠn
Zápisy z jednáníZápisy z jednánín
Přehled čerpání finančních prostředků SRPŠPřehled čerpání finančních prostředků SRPŠn
nŠKOLSKÁ RADAn
Jednací řádJednací řádn
Členové radyČlenové radyn
Zápisy z jednání radyZápisy z jednání radyn
nSTRAVOVÁNÍn
Školní restaurace ScolarestŠkolní restaurace Scolarestn
odrazkaVYHLEDÁVÁNÍn
 
n
 Školní řád 

Školní řád

                                                                  platný od 1.9.2017

 

OBSAH

                      I.          Obecná ustanovení

                     II.          Základní práva a povinnosti žáků

                   III.          Práva a povinnosti zákonných zástupců žáků

                   IV.          Chování žáků ve škole

                     V.          Vnitřní režim školy

                   VI.          Podmínky zajištění bezpečnosti, požární ochrany a ochrany zdraví

                 VII.          Ochrana žáků před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí

                VIII.          Pravidla zacházení s majetkem školy

                   IX.          Výchovná opatření

                     X.          Příloha třídní knihy

                   XI.          Klasifikační řád

                 XII.          Závěrečná ustanovení

 

 

 

I.                 OBECNÁ USTANOVENÍ

a)      Školní řád upravuje podmínky soužití na ZŠ Frýdlant n. Ostravicí, nám. T. G. Masaryka 1260 (dále jen „škola“) ve smyslu § 30 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona ve znění pozdějších změn. Upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků, jejich zákonných zástupců a pravidla vzájemných vztahů mezi všemi osobami účastnými na vyučování. Jeho součástí jsou podmínky provozu a vnitřního režimu školy, podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí. Školní řád dále stanoví podmínky zacházení se školním majetkem a pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání.

b)      Školní řád je závazný pro všechny žáky školy, jejich zákonné zástupce a všechny pracovníky školy.

c)      Všem osobám účastným na vyučování je v rámci školního vyučování a v rámci činností, které spadají do působení školy, poskytnuta veškerá možná ochrana před všemi formami rasismu, národnostní, náboženské a veškeré další netolerance ve smyslu Listiny základních práv a svobod, Úmluvy o právech dítěte a dalších právních norem ČR.

d)      Škola respektuje všechna práva dětí, která stanoví Úmluva o právech dítěte, a dbá na jejich dodržování.

e)      Součástí školního řádu je klasifikační řád.

II.               ZÁKLADNÍ PRÁVA A POVINNOSTI ŽÁKŮ

 

a)      Žák má právo na vzdělání a přístup k informacím o průběhu a výsledcích svého vzdělávání a informacím, které podporují jeho rozvoj. Má právo na rozvoj osobnosti podle míry nadání a podle svých rozumových a fyzických schopností.

b)      Žák má právo volit a být volen do třídní samosprávy a do žákovského parlamentu. Volba probíhá na počátku školního roku. S činností třídní samosprávy je žákům nápomocen třídní učitel, s parlamentem určený pedagogický pracovník.

c)      Žák má právo na vyjádření vlastního názoru, odpovídajícího jeho věku a stupni vývoje, v záležitostech týkajících se jeho vzdělávání. Jeho vyjádření je věnována náležitá pozornost. Ke svým vyjádřením může žák využít také schránky důvěry, která je umístěna v objektu školy na předem určeném místě.

d)      Žák má právo na informace a poradenskou pomoc školy. Základní poradenskou pomoc jsou povinni poskytnout všichni pedagogičtí pracovníci školy, zejména třídní učitelé, specifickou pomoc pak výchovný poradce a metodik prevence.

e)      Žák má právo na ochranu před všemi formami sociálně patologických jevů.

f)       Žák má právo požádat o pomoc nebo radu kohokoliv z pracovníků školy – pokud se cítí v jakékoliv nepohodě nebo má trápení.

g)      Žák má právo na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí, má právo na vzdělání a na svobodu myšlení, projevu, shromažďování, náboženství, na odpočinek a dodržování základních psychohygienických podmínek, má právo být seznámen se všemi předpisy se vztahem k jeho pobytu a činnosti ve škole. 

h)      Žák je povinen řádně a pravidelně docházet do školy a řádně, podle svého nejlepšího svědomí, se vzdělávat; průběžně spolupracovat s třídním učitelem, vyučujícími jednotlivých předmětů a dalšími pracovníky školy.

i)       Žák je povinen dodržovat školní řád a další vnitřní předpisy školy. V zájmu ochrany vlastního zdraví a zdraví ostatních osob je povinen dodržovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při nejrůznějších činnostech. Je rovněž povinen respektovat veškeré bezpečnostní pokyny vydané pracovníkem školy aktuálně v reakci na okamžitou situaci.

j)       Žák je povinen plnit pokyny pedagogických pracovníků a řídit se pokyny všech zaměstnanců školy a osob zajišťujících bezpečnost společných prostor, vydanými v souladu s právními předpisy a školním řádem.

k)      Žák je povinen předložit omluvenku své nepřítomnosti podepsanou zákonnými zástupci bezprostředně po návratu do školy.

l)       Vyučovací hodinu může žák opustit pouze se svolením vyučujícího. Během vyučování, přestávek nebo před odpoledním vyučováním smí žák opustit školní areál jen na základě předání formuláře „Uvolnění z výuky“ třídnímu učiteli. Tuto absenci zaevidují zákonní zástupci také v žákovské knížce.

 

III.   PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ

Rodiče (zákonní zástupci) mají právo zejména na:

a)      svobodnou volbu školy pro své dítě

b)      informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte ve škole. Pro zajištění průběžné informovanosti jsou na 1. stupni zavedeny žákovské knížky v tištěné podobě, na 2. stupni (6.-9.ročník) jsou již žákovské knížky vedeny v elektronické podobě. V případě potřeby z důvodu nedostupnosti internetového připojení, lze individuálně domluvit jinou formu předávání informací. Další způsob předávání informací o průběhu a výsledcích vzdělávání je zajišťován prostřednictvím třídních schůzek, individuálních konzultací nebo jinou formou, na které se vyučující, vedení školy a zákonný zástupce žáka domluví.

c)      nahlížet do výroční zprávy, pořizovat si z ní opisy a výpisy,

d)      právo na vzdělávání v jazyce národnostní menšiny, a to za podmínek stanovených v § 14 školského zákona,

e)      aby vzdělání jeho dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami se realizovalo tak, aby obsah, formy a metody odpovídaly vzdělávacím potřebám a možnostem dítěte, dále na vytvoření nezbytných podmínek, které toto vzdělávání umožní, a na poradenskou pomoc školy a školského poradenského zařízení,

f)       volit a být voleni do školské rady,

g)      vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání žáka, 

h)      na vyjádření názoru týkajícího se provozu školy, obsahu a formy a vzdělávání. Jeho vyjádření je věnována náležitá pozornost.

i)       požádat o přezkoumání výsledků hodnocení žáka

 

 

Zákonný zástupce žáka je povinen

a)      Zajistit žákovu řádnou a pravidelnou docházku do školy a v případě žákovy nepřítomnosti zajistit jeho řádnou omluvu.

b)      Každá nepřítomnost žáka musí zákonným zástupcem řádně omluvena v žákovské knížce okamžitě po ukončení absence. V případě nepředvídané absence je zákonný zástupce povinen oznámit důvod nepřítomnosti žáka osobně nebo telefonicky nejpozději do tří kalendářních dnů třídnímu učiteli nebo na sekretariátu školy. Při předem známé absenci je zákonný zástupce žáka povinen podat písemnou žádost o uvolnění.  Kompetence k rozhodnutí o žádosti jsou následovné -  jednu vyučovací hodinu omluví učitel příslušného předmětu, 1-3 dny třídní učitel a více než 3 dny ředitel školy.

c)      K uvolňování žáka z výuky a z odpoledního vyučování je zaveden formulář „Uvolnění z výuky“, dostupný na webových stránkách školy. Žák jej předloží třídnímu učiteli před opuštěním školy. Vzniklou absenci jsou zákonní zástupci povinni zaznamenat také do omluvného listu v žákovské knížce.

d)      Zákonní zástupci jsou povinni zajistit, aby žák navštěvoval lékaře v době vyučování jen v nutném případě, a to na dobu nezbytně nutnou. Pozvánky na lékařskou prohlídku nelze považovat za omluvenku, je nutná písemná omluvenka zákonného zástupce v žákovské knížce.

e)      Žádá-li zákonný zástupce žáka o uvolnění z předmětu tělesná výchova na dobu minimálně jednoho pololetí, je povinen doložit svou žádost posudkem vydaným dětským lékařem.

f)       Zákonný zástupce žáka je povinen se na výzvu školy dostavit k projednání závažných skutečností týkajících se vzdělávání a chování žáka.

g)      Zákonný zástupce žáka je povinen informovat školu o zdravotním stavu žáka, specifických zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání a na změny v těchto skutečnostech.  

h)      Zákonný zástupce žáka je povinen oznámit škole změny v osobních údajích (zejména - bydliště, telefonické kontakty, zdravotní pojišťovna, dětský lékař.

i)       Zákonný zástupce žáka je povinen oznámit řediteli školy předpokládanou dobu plnění povinné školní docházky jiným způsobem, tedy v zahraničí, oznámit adresu místa pobytu žáka v zahraničí a adresu školy v zahraničí.

j)       Svěření do péče – pokud dojde z rodinných důvodů ke svěření dítěte do péče jednoho zákonného zástupce na základě soudního rozhodnutí a druhému není styk s dítětem umožněn, je zákonný zástupce, kterému je dítě do péče svěřeno, povinen tuto skutečnost oznámit třídnímu učiteli.

k)     Zákonní zástupci žáka jsou povinni informovat školu o výskytu vši dětské u jejich dítěte a bezodkladně zahájit léčbu pedikulózy (zavšivení). Po dobu onemocnění je žák omluven z vyučování. V případě, že zákonní zástupci neplní své povinnosti v uvedeném smyslu, bude škola informovat OSPOD (orgán sociálně-právní ochrany dětí).

l)       Zákonný zástupce žáka je povinen seznámit se se školním řádem. Je povinen tento řád spolu s dalšími vnitřními předpisy školy respektovat.

m)    Požaduje-li zákonný zástupce žáka, aby škola podávala informace o průběhu a výsledcích vzdělávání žáka i jiné osobě, popřípadě, aby tato osoba mohla omlouvat žákovu absenci či žáka ze školy vyzvedávat, je povinen jej k těmto úkonům a písemně zplnomocnit.

n)      Zákonní zástupci jsou povinni, s ohledem na zajištění bezpečnosti žáků a nenarušování organizace vyučovacího procesu, domlouvat si termíny schůzek s pedagogy předem (s výjimkou naléhavých případů).

o)     Zákonný zástupce je povinen vyzvednout si zápisový lístek ke studiu žáka na SŠ v souladu s § 17, odst. 3 Vyhlášky MŠMT č. 353/2016 v termínu dohodnutém se školou, nejpozději však 30. 11. při odevzdávání přihlášky ke studiu oboru s talentovou zkouškou nebo 15. 3. u všech ostatních oborů.

 

 

V. CHOVÁNÍ ŽÁKŮ VE ŠKOLE

                       

a)      Žáci zdraví ve škole všechny dospělé osoby, dodržují základní pravidla slušného chování a slušné zdvořilé komunikace.

b)      Žáci se vzájemně respektují, dodržují zásady slušného chování, dbají na vytváření partnerských vztahů podložených vzájemnou úctou a důvěrou.

c)      Do školy přicházejí žáci vhodně a čistě upraveni. V šatnách se přezouvají do vhodné obuvi, ve které se pohybují po škole.

d)      Do sborovny, kanceláří a kabinetů je žákům vstup povolen pouze na pokyn přítomné dospělé osoby.

e)      Nalezené věci odevzdají na sekretariátu školy.

f)       Žákovskou knížku nosí žáci každý den, na výzvu učitele je žák povinen žákovskou knížku předložit. Ztrátu žákovské knížky nahlásí třídnímu učiteli a požádá o vydání duplikátu – za úplatu.

g)      Žák užívá ve třídě stálé pracovní místo, stanovené zasedacím pořádkem. Po zazvonění na začátku vyučovací hodiny je každý žák na svém místě a na stole má připraveny všechny věci potřebné k vyučovací hodině, na hodiny tělesné výchovy a pracovního vyučování předepsaný oděv a obuv.

h)      Jestliže žák nevypracoval domácí úlohu či zapomněl učebnici, sešit nebo jinou učební pomůcku, omluví se a zdůvodní svoji nepřipravenost učiteli na počátku vyučovací hodiny. Učebnice a školní potřeby nosí do školy podle rozvrhu hodin a podle pokynů učitelů.

i)       Žáci nenarušují průběh vyučovací hodiny nevhodným chováním a činnostmi, které se neslučují se školním řádem a nemají žádný vztah k vyučování. Přestávek využívají k přípravě na vyučování nebo k přechodu do jiných učeben, k osvěžení a odpočinku.

j)       Žáci svévolně neopouštějí školní budovu, a pokud příslušný pedagogický pracovník nestanovil jinak, neopouštějí místnost, kde probíhá výuka, resp. své pracovní místo, či cvičební místo nebo zařazení ve skupině.

k)      Žáci se mohou pohybovat během přestávek mimo třídu na svém patře. O velké přestávce lze využít školní bufet a školní dvůr. Žáci se chovají ukázněně, neběhají, nezdržují se v prostorách šaten.  Je zakázáno pouštění reprodukované hudby z mobilů nebo jiných elektronických zařízení.

l)       Na WC udržují žáci čistotu, šetrně zacházejí s toaletními potřebami, nezdržují se bezdůvodně v prostorách WC.

m)    Žák dodržuje pravidla soužití ve skupině a zdravý životní styl.  Žáci se k sobě chovají ohleduplně, slušně a neubližují si, nevysmívají se jeden druhému a neurážejí se. Prokázané projevy nepřátelství, násilí, úmyslné ublížení na zdraví, ponižující nadávky nebo šikanování spolužáků či spoluúčast na šikanování (vyžadování od jiných žáků služby, které by měly povahu snižování lidské důstojnosti, vyžadování činů snižujících lidskou důstojnost, požadování od jiných žáků darování finančních obnosů nebo hmotných darů apod.) je hodnoceno dle klasifikačního řádu.

n)      Šikana a všechny hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáků vůči pracovníkům školy nebo pracovníků školy vůči žákům je považováno za zvlášť závažné porušení školního řádu a vedení školy z takového jednání vyvodí důsledky v souladu s pracovně právními předpisy a ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona (§ 31 odst. 3) a Školního řádu.

o)     Za zvláště závažné porušení školního řádu je považována tzv. „kyberšikana“:

·        fotografování a natáčení žáků a zaměstnanců na mobilní telefony a jiná optická zařízení, získané fotografie či videa, které jsou dále zasílány e-mailem nebo vyvěšeny na webových stránkách a šířeny na sociálních sítích a které mají za cíl zesměšnit nebo ponížit určitou osobu;

·        hanlivé a urážlivé zprávy zasílané prostřednictvím SMS, MMS nebo internetu;

·        webové stránky nebo blogy s cílem někoho zesměšnit;

·        zesměšňování, vydírání, zastrašování, ubližování, ohrožování a obtěžování prostřednictvím sociálních sítí;

·        hanlivé komentování příspěvků na sociálních sítích;

·        zneužití identity oběti rozesíláním obtěžujících a urážlivých zpráv pod jejím jménem.

 

p)      Během vyučovací hodiny mají žáci vypnuté mobilní telefony a není dovoleno je během hodiny používat, stejně tak i další elektronická zařízení. Všechna tato zařízení mají žáci uloženy v tašce. Používání mobilního telefonu při vyučovací hodině je považováno za projev nezdvořilého a neslušného chování a za svévolné narušování vyučovací hodiny. Je zakázáno fotografování a pořizování audiovizuálních záznamů bez souhlasu vyučujícího.

q)      Při akcích mimo školu se žáci řídí Školním řádem a pokyny doprovázejících osob. Svým chováním vhodně reprezentují školu.

 

        r)    Při porušení povinností stanovených tímto školním řádem lze podle závažnosti žákovi uložit

- napomenutí třídního učitele

- důtku třídního učitele

- důtku ředitele školy

- snížený stupeň z chování dle Klasifikačního řádu, který je součástí Školního řádu.

 

V. VNITŘNÍ REŽIM ŠKOLY

a)      Pořadí a čas vyučovacích hodin stanovuje rozvrh hodin. Každá hodina začíná a končí zvoněním, případně pokynem vyučujícího.

b)      Školní budova se otevírá v 7:20 hod. V jinou dobu vstupují žáci do školy pouze po dohodě s vyučujícím, který pro ně přichází do šatny. Odchod žáků ze šaten do tříd je hromadný v 7:35 hodin. Po prvním zvonění v 7:45 zamyká žákovská služba šatnu své třídy. Uzamčení všech šaten kontroluje v 7:50 hod. školník.

c)       V 7:45 hodin musí být všichni žáci ve třídách na svých místech, aby se mohli včas připravit na výuku. Tato povinnosti se vztahuje také na velkou přestávku, kdy žáci musí být ve třídě v 9:45 hodin.

 

d)      Vyučovací hodiny jsou stanoveny následovně:

  7:50 –   8:35

  8:45 –   9:30

  9:50 – 10:35

10:45 – 11:30

11:40 – 12:25

12:30 – 13:15

13:00 – 13:45

13:50 – 14:35

e)      Dopolední vyučování končí nejpozději v 13:15 hodin. Po ukončení vyučování odvádí vyučující žáky do šatny, po čtvrté vyučovací hodině až do školní restaurace. Odpolední vyučování začíná v 13:00 hodin. Třídy s odpoledním vyučováním mají mezi dopolední a odpolední výukou polední přestávku. Její délka je každoročně určena rozvrhem hodin školy v souladu s vyhláškou č. 48/2005 Sb. ve znění pozdějších změn. Při odchodu ze školy si žáci ukládají přezůvky v šatně. Cvičební úbor si žáci 2. stupně ve škole nenechávají, pokud tak činí, je to s vědomím, že škola za jeho ztrátu neručí.

f)       Při výuce ve třídách, v odborných pracovnách a v tělocvičně se žáci řídí řádem platným pro tyto učebny. Přesun žáků do odborných učeben, jiných tříd nebo tělocvičny probíhá těsně před zvoněním na vyučovací hodinu. Za pobyt žáků v těchto místnostech a přesun do nich, včetně šaten u tělocvičny, odpovídá vyučující. V případě přesunu žáků z kmenové učebny zajistí třídní učitel, popřípadě jím určená služba, uzamčení této místnosti.

g)      Žákovské služby a jejich povinnosti určuje podle potřeby třídní učitel nebo vyučující daného předmětu.

h)      Pokud se vyučující do 5 minut po začátku hodiny nedostaví, zástupce třídy jde ohlásit jeho nepřítomnost na sekretariát školy.

i)       Do školní restaurace odcházejí žáci ukázněně a v doprovodu dozírajícího učitele až po skončení dopoledního vyučování. Žáci se řídí vnitřním řádem jídelny. Zakoupení svačinek ve školní restauraci je možné před vyučováním do 7:45 hodin nebo o velké přestávce. Žáci nenosí do školní restaurace bez svolení učitele obuv, svršky ani aktovku.

j)       Polední přestávka je přestávka mezi dopoledním a odpoledním vyučováním a je rozvrhovým volnem. Zákonný zástupce na začátku školního roku (nebo při změně rozvrhu hodin) písemně sdělí, zda jeho dítě může či nemůže v tuto dobu pobývat mimo budovu školy. Pokud souhlas s trávením polední přestávky mimo školní budovu udělí, škola nenese za jeho dítě během polední přestávky zodpovědnost. Pokud rozhodne, že dítě zůstane ve škole, bude nad ním zajištěn dohled.  

k)      Během polední přestávky se žáci naobědvají a přestávku mají možnost trávit v žákovské knihovně, v informačním centru, v počítačových učebnách a šatnách, kde je zajištěn dozor. Pobyt mimo určené prostory je zakázán. Školu mohou opustit jen ti žáci, kterým toto zákonní zástupci odsouhlasili (formulář u třídního učitele).

l)       Školní družina je v provozu ráno od 6:00 hod. do 7:30 hod. a v odpoledních hodinách od 11:30 hod. do 16:30 hod. Při pobytu ve školní družině se žáci řídí vnitřním řádem školní družiny.

m)    Vstup cizím osobám do prostorů školy je umožněn až po zaevidování v knize návštěv na sekretariátě školy.

 

 

VI. PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI, POŽÁRNÍ OCHRANY A OCHRANY ZDRAVÍ

a)      Všechny osoby účastné na vyučování jsou povinny dodržovat pravidla bezpečnosti a ochrany vlastního zdraví i zdraví ostatních osob a řídit se protipožárními předpisy a evakuačním plánem budovy.

b)      Škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb a dává žákům nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví. Žáci jsou pravidelně poučování pedagogickými pracovníky. 

c)      Žáci jsou povinni dbát ve škole a na mimoškolních akcích na ochranu svého zdraví a zdraví a životy svých spolužáků, neprodleně informovat třídního učitele nebo jiného vyučujícího o případech zranění, úrazu, fyzického napadení nebo jiné formy útisku vlastní osoby nebo jiné osoby, jichž byl přítomen.

d)      Při pohybu po komunikacích dodržuje žák pravidla silničního provozu a svým chováním neohrožuje svou bezpečnost, bezpečnost ostatních spolužáků ani bezpečnost jiných účastníků silničního provozu. Při přesunu na mimoškolní akce dbá pokynů doprovázejících osob.

e)      Škola neodpovídá za bezpečnost žáků při cestě do školy a ze školy.

f)       Žákům, kterým skončilo vyučování, není dovoleno zdržovat se v prostorách školy a před školou.

g)     Ve všech vnitřních i vnějších prostorách školy je zakázáno kouřit. Porušení zákazu kouření i přinášení cigaret (včetně elektronických cigaret) do školy je považováno za zvlášť závažné porušení školního řádu.

h)      Ve všech vnitřních i vnějších prostorách školy je zakázáno užívat alkohol, omamné a psychotropní látky a pod vlivem alkoholu nebo těchto látek do školy a školních prostor vstupovat. Porušení tohoto zákazu je považováno za zvláště závažné porušení školního řádu a bude předáno k šetření OSPOD (orgánu sociálně-právní ochrany dětí).

i)       Ve všech vnitřních i vnějších prostorách školy je zakázáno distribuovat nebo jinak manipulovat s omamnými a psychotropními látkami. Porušení tohoto nařízení je porušením trestního zákona a bude předáno k šetření orgánům činným v trestním řízení.

j)       Ve všech vnitřních i vnějších prostorách školy je zakázáno přinášet či používat nebezpečné nebo zdraví ohrožující věci (např. zbraně, dýky, pyrotechniku, cigarety, elektronické cigarety, zapalovače, zápalky, alkohol, drogy aj.) Porušení tohoto zákazu je posuzováno jako zvlášť závažné porušení školního řádu.

k)     Jeví-li žák ve škole znaky požití alkoholu nebo návykových látek, bude předán zákonným zástupcům nebo lékaři. Jelikož nesplňuje povinnost řádně a aktivně se vzdělávat, bude absence za hodiny nepřítomnosti považována za neomluvenou. Pokud zákonný zástupce nebude dostupný na kontaktech, které škole poskytl, bude škola informovat OSPOD (orgán sociálně-právní ochrany dětí), dále se bude postupovat dle zákona.

l)       Ve všech prostorách školy se žákům zakazuje manipulovat s otevřeným ohněm, při zjištění požáru jsou žáci povinni ihned uvědomit kteréhokoliv zaměstnance školy.

m)    Ve všech prostorách školy není žákům povoleno používání chemických prostředků k čistění oděvů a přechovávání jakýchkoliv chemikálií, hořlavin a těkavých látek.

n)      Žákovi se zdravotním postižením nebo zdravotním znevýhodněním, popřípadě žákovi se speciálními vzdělávacími potřebami může být v nutných případech během vyučování podán lék určeným učitelem na základě písemné žádosti rodičů a doporučení odborného lékaře. Pokud ředitel školy žádosti vyhoví, stanoví zároveň pravidla podávání léku zvláštním nařízením.

o)     Pro žáky platí přísný zákaz jakékoliv manipulace s elektrickými spotřebiči a elektroinstalací. Žákům není dovoleno zapojovat do elektrické sítě žádné elektrické spotřebiče.

p)      Z bezpečnostních důvodů se žákům nedoporučuje přijíždět do školy autostopem a na kolech. Za jízdní kola uzamčená ve stojanech před školou nenese škola žádnou odpovědnost.

q)      Je přísně zakázáno vylézání a vyklánění se z oken a sedání do oken, vyhazování různých předmětů a vylévání vody z oken nebo házení sněhu do oken. Větrání ve třídách se provádí pouze na pokyn učitele a za jeho přítomnosti ve vyučovací hodině. Žákům není dovoleno bez dozoru učitele manipulovat se žaluziemi, vyklápět okna či otvírat díly oken, které jsou zajištěny zámkem.

r)       Žákům se nedoporučuje přinášet do školy hodnotné předměty a větší obnosy peněz z důvodu možného odcizení, za případnou ztrátu škola nezodpovídá. Vyšší obnos peněz a cenné věci je možné uložit u vyučujících, popř. na sekretariátu školy.

s)      Za zcizené a poškozené věci zodpovídá škola jen v případě, že byly uloženy na místě k tomu určeném. Žáci sami dbají na to, aby jejich věci byly bezpečně uložené, na nedostatky ihned upozorní třídního učitele nebo vyučujícího. Jakékoliv ztráty hlásí žák neprodleně třídnímu učiteli nebo učiteli vykonávajícímu dohled.

t)       Každý úraz či nevolnost má žák povinnost neprodleně hlásit dozírajícímu učiteli, případně jinému učiteli nebo vedení školy.

 

VII. OCHRANA ŽÁKŮ PŘED SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝMI JEVY A PŘED PROJEVY DISKRIMINACE, NEPŘÁTELSTVÍ NEBO NÁSILÍ

 

a)      Veškeré projevy šikany, tj. fyzické násilí, omezování osobní svobody, ponižování, zneužívání informačních technologií k znevažování důstojnosti apod., jsou v prostorách školy a při všech školních akcích a aktivitách přísně zakázány a jsou považovány za hrubý přestupek proti školnímu řádu. V případě takových projevů šikany škola postupuje v souladu se školním programem proti šikanování. Vždy je svolána výchovná komise, jsou informování zákonní zástupci. Zároveň má škola ohlašovací povinnost vůči dalším institucím.

b)      Žák má právo být chráněn před všemi projevy šikany.

c)      Všichni žáci školy jsou povinni zabránit výskytu šikany, vandalismu, všech forem násilného chování, rasismu či projevu kriminality. Při jejich výskytu jsou povinni okamžitě informovat třídního učitele nebo vedení školy.

d)      Žák, který se stal obětí šikany nebo jiného násilného, ponižujícího nebo protiprávního jednání, má právo oznámit takovou skutečnost kterémukoliv zaměstnanci školy a na základě tohoto oznámení má právo na okamžitou pomoc a ochranu.

e)      Ve škole nelze tolerovat projevy směřující k potlačování lidských práv či rasové nesnášenlivosti.

f)       Žák má právo na pomoc při řešení problémů souvisejících se vztahy s ostatními žáky nebo zaměstnanci školy.

g)      Žák, který se stal svědkem užívání či držení drog, alkoholu, násilného jednání, šikany nebo jiného ponižujícího jednání, má povinnost hlásit takovou skutečnost třídnímu učiteli, jinému zaměstnanci školy nebo řediteli školy.

h)      Je zakázáno do školy přinášet předměty, které rozptylují pozornost, ohrožují zdraví, bezpečnost nebo narušují dobré mravy.

 

      VIII. PRAVIDLA PRO ZACHÁZENÍ S MAJETKEM ŠKOLY

a)      Žáci mají právo používat vybavení školy, pomůcky a učebnice pouze v souvislosti s výukou. Jsou povinni se řídit pokyny učitelů nebo jiných zaměstnanců školy.

b)      Žákům jsou na každý školní rok vydávány učebnice, které jsou majetkem školy. Žák má povinnost je mít obalené, zacházet s nimi šetrně. Za poškození, které nebylo způsobeno běžným opotřebováním, bude požadována finanční náhrada, která se řídí pokyny vedení školy. Ztracenou učebnici je žák povinen nahradit.

c)      Žáci jsou povinni šetrně zacházet s technickým vybavením školy, jako jsou počítače, interaktivní tabule, vybavení jazykových učeben apod. Tyto jsou používány pouze ve vyučovacích hodinách pod dozorem vyučujícího. V době přestávek je manipulace s technickým vybavením školy zakázána. Psaní po školním nábytku je považováno za úmyslné poškozování majetku.

d)      Žáci chrání majetek školy před poškozením.

e)     Poškodí-li žák úmyslně nebo z nedbalosti školní majetek, majetek svých spolužáků, učitelů i jiných osob je zákonný zástupce povinen poškozené straně škodu uhradit. Při poškození školního majetku může žák společně se svým zákonným zástupcem zjednat nápravu škody tím, že na vlastní náklady uvede poškozenou věc do původního stavu.

 

IX. VÝCHOVNÁ OPATŘENÍ

1.      Pochvaly a jiná ocenění

Žák školy má právo, aby jeho aktivní přístup k životu ve škole byl oceněn. Za příkladné chování, aktivní přístup k plnění školních povinností, reprezentaci školy na veřejnosti, dosahování mimořádných výsledků v soutěžích pořádaných školou či v rámci zájmové činnosti žáka může být žák oceněn následujícími způsoby:

·        pochvalou třídního učitele

·        pochvalou ředitele školy

·        jiným oceněním, například věcnou odměnou udělenou ředitelem školy

 

Pochvalu třídního učitele uděluje třídní učitel z vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu ostatních vyučujících. Pochvala se předává žákovi v písemné podobě. Pochvala se zaznamenává do dokumentace žáka a o jejím udělení je informována pedagogická rada.

Pochvala ředitele školy může být udělena za mimořádný projev lidskosti, občanské nebo školní iniciativy, záslužný nebo statečný čin nebo za dlouhodobou úspěšnou práci. Je zaznamenána na vysvědčení žáka, žákovi je předána ředitelem školy v písemné podobě. Třídní učitel zaznamená pochvalu do dokumentace žáka. Udělení pochvaly ŘŠ se projednává na pedagogické radě.

 

2.      Kázeňská opatření

Při porušení povinností či pravidel chování stanovených tímto školním řádem lze dle závažnosti porušení udělit některé z uvedených výchovných opatření:

·        napomenutí třídního učitele

·        důtka třídního učitele

·        důtka ředitele školy

 

Informaci o udělení kázeňských opatření oznámí třídní učitel prokazatelně zákonnému zástupci žáka, žáka o uděleném výchovném opatření informuje jasně a přiměřeně jeho věku a rozumovým schopnostem. Udělení výchovného opatření zaznamená do dokumentace žáka.

Napomenutí a důtku třídního učitele uděluje třídní učitel z vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu od ostatních vyučujících. O jejím udělení je informována pedagogická rada.

Udělení důtky ředitele školy je projednáno na pedagogické radě.

 

 

X. PŘÍLOHA TŘÍDNÍ KNIHY

 

Je uložena v třídní knize. Do seznamu žáků učitelé zapisují pochvaly a přestupky proti školnímu řádu s označením přestupku: Z-zapomínání, K-kázeňský přestupek. Počet zápisů je vodítkem pro třídního učitele pro udělování pochval a trestů. Při závažných porušeních školního řádu uděluje třídní učitel opatření k posílení kázně bez ohledu na počet zápisů v příloze třídní knihy.

Příloha třídní knihy je do ní vkládána na začátku každého čtvrtletí. Učitel, který do ní zapisuje pochvalu či přestupek, uvede ke jménu příslušného žáka zkratku předmětu, datum a zápis stvrdí svým podpisem.

 

PŘEDLOHA K UDĚLOVÁNÍ KÁZEŇSKÝCH OPATŘENÍ

 

Napomenutí třídního učitele (NTU) může být uděleno za:

·        opakované drobné přestupky

·        ojedinělé projevy nekázně při vyučování nebo o přestávce

·        nesplnění příkazu učitele

·        nošení věcí do školy, které nesouvisí s vyučováním

·        úplná nepřipravenost do vyučovací hodiny

·        nedodržení zasedacího pořádku

·        znečištění areálu školy

·        pohyb ve škole bez přezutí

·        nedodržení stanovené doby pro oběd ve školní restauraci

·        nepovolená manipulace s pomůckami a didaktickou technikou

·        způsobení menší hmotné škody nekázní

·        fyzické napadení žáka bez zranění

·        porušení pravidla o užívání mobil.telefonu ve vyučování – dva zápisy v Příloze třídní knihy

·        apod.

 

 

Důtka třídního učitele (DTU) může být udělena za:  

·        opakované stejné přestupky jako u NTU

·        hrubé nebo drzé jednání vůči dospělým a spolužákům

·        zesměšňování spolužáků

·        odmítnutí příkazu učitele

·        opuštění areálu školy nebo vyučovací hodiny bez souhlasu vyučujícího nebo dozírajícího učitele

·        přinesení nebezpečných nebo zdraví ohrožujících věcí do školy (cigarety, elektronické cigarety, zápalky, zapalovač, drogy, alkohol, zbraně, dýky, petardy atd.)

·        fyzické nebo slovní napadení žáků s následky zranění nebo psychické újmy

·        přepisování známek v žákovské knížce

·        drobná krádež nebo navádění ke krádeži

·        zavinění lehčího úrazu nekázní

·        porušení pravidla o užívání mobil.telefonu ve vyučování – 4 zápisy v Příloze třídní knihy. Následuje bezprostředně jednání s rodiči

·        neomluvená absence v rozsahu nejvýše 5 hodin

·        sexuální obtěžování

·        používání vulgarismů

·        projevy směřujících k potlačování lidských práv a svobod  

·        úmyslné způsobení hmotné škody

·        ohrožení bezpečnosti žáků

·        apod.

 

Důtka ředitele školy (DŘŠ) může být udělena za:

·        opakované stejné přestupky jako u DTU

·        vulgární chování vůči dospělým, napadení zaměstnance školy

·        svévolné fyzické napadení spolužáka, jehož důsledkem bylo zranění

·        krádež

·        neomluvená absence nad 5 vyučovacích hodin

·        šikanování spolužáků

·        kouření (cigaret i elektronických cigaret), požívání alkoholu, drog a jiných omamných látek a jejich distribuce

·        přítomnost ve vyučování pod vlivem omamných látek

·        Pořízení, šíření zvukových nebo obrazových nahrávek z vyučovací hodiny, které nenesou známky kyberšikany.

 

Závěrečná ustanovení

·        Při opakování stejného přestupku po udělení kázeňského opatření  se udělí opatření o 1 stupeň vyšší.

·        TU respektuje návrhy všech pedagogických pracovníků k udělení výchovného opatření, v případě jeho nesouhlasu s udělením rozhodne ŘŠ.

·        Za 1 přestupek se uděluje žákovi pouze 1 opatření k posílení kázně.

 

 

 

XI. Klasifikační řád viz Příloha č. 1

 

 

 

      XI. Závěrečná ustanovení

 

Školní řád je umístěn na webových stránkách školy, v písemné podobě na ředitelství školy. Žákům je k dispozici v kmenové třídě. Třídní učitel seznámí žáky s plným zněním školního řádu na začátku školního roku, stejně tak je povinností třídního učitele seznámit žáky s případnými změnami, ke kterým dojde v průběhu školního roku. Tuto informaci zapíše do třídní knihy. Zákonní zástupci jsou se školním řádem seznámeni na třídních schůzkách v září. Nepřítomní se seznámí individuálně a jeho porozumění stvrdí podpisem na formuláři předaném třídním učitelem.

Školní řád může být změněn či doplněn, pokud se ukáže nutnost takové změny nebo doplnění, na základě návrhu pedagogické rady.

      Tento školní řád byl schválen pedagogickou radou dne 10. 4. 2017

 

      Tento školní řád byl schválen školskou radou dne      19. 4. 2017

 

 

      Ve Frýdlantu nad Ostravicí dne 31. 8. 2017                                                             

                                                                                                                             Mgr. Lenka Matušková

                                                                                                                                           ředitelka školy


 


Stránky jsou postaveny na systému Ekonstruktér.cz
n